news_header_top_970_100
16+
news_header_bot_970_100

Юрий Шевчук Уфада концертлар бирђ

Књренекле ќырчы џђм музыкант Юрий Шевчук ќитђкчелегендђге “ДДТ” тљркеме Уфага иќат сђфђренђ килде

(Уфа, 19 октябрь, “Татар-информ”, Фђнис Фђтхуллин). Књренекле ќырчы џђм музыкант Юрий Шевчук ќитђкчелегендђге “ДДТ” тљркеме Уфага иќат сђфђренђ килде.
Якташыбызны бик књп журналистлар џђм аныћ концертын оештыручылар каршы алды. Биредђ Ю. Шевчук њзенећ иќатташ дуслары белђн бњген һәм иртәгә “Уфа утлары” ял итү үзәгендә зур концерт бирђ. Үзе әйтүенчә, әлеге программада элекке еллардагы җырлар да, соңгы вакытта язылган кискен социаль һәм гражданлык рухы белән сугарылган әсәрләр дә башкарылачак.
Мђгълњм булуынча, Юрий Шевчук тумышы белђн Башкортстаннан џђм аныћ ђнисе - татар. Уфада, Башкортстан дђњлђт педагогия институтыныћ сынлы сәнгать-графика факультетын тђмамлап, рђссам-укытучы џљнђре алган Юра килђчђк язмышын ќыр сђнгате белђн бђйли. Уфада ул 1980 елда ук њзенећ иќат тљркемен оештыра џђм яшьлђр арасында кыска гына арада зур популярлык яулый. Ђмма ул чакта тормышыбызныћ кимчелекле якларын књрсђтеп иќат итњче сђнгать тљркемен Башкортстан ќитђкчелеге љнђми, аны эзђрлекли башлый џђм Юрий Шевчук Ленинградка књчеп китђргђ мђќбњр була. Њз иленнђн куылган талантлы шђхес чит ќирдђ дђ тиз танылу алды џђм “ДДТ” тљркеме данын чит иллђргђ дђ танытты.
Туган ягына ќай чыккан саен иќат сђфђренђ кайтырга тырыша Ю. Шевчук. Уфада њзенећ искиткеч матур тамашаларын хђйрия концерты сыйфатында да књрсђткђне бар аның. Мисал өчен, Ватанны саклаучылар бђйрђменђ багышланган концертларын Юрий Шевчук тљрле сугышлар корбаннарына, шул исђптђн Ђфганстан, Чечня кебек кайнар нокталарда хђрби бурычын њтђгђн якташларыбызга махсус ђзерлђде. Концерттан кергђн акчаны хђрби операциялђрдђ каза књргђн кешелђргђ џђм џђлак булучыларныћ гаилђлђренђ ярдђм итњгђ күчерде атаклы якташыбыз.


autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2
news_bot_970_100