news_header_top_970_100
16+
news_header_bot_970_100

Уфадагы татар табибы югары исемгә лаек булды

Уфада яшәүче атаклы табиб Рђзиф Ђбелкарам улы Рђпиев чираттагы югары исемне алды

(Уфа, 24 декабрь, “Татар-информ”, Фәнис Фәтхуллин). Уфада яшәүче атаклы табиб Рђзиф Ђбелкарам улы Рђпиев чираттагы югары исемне алды. Аңа Уфа шәһәре хакимияте тарафыннан “Башкала горурлыгы” дигән мактаулы исем дипломы һәм истәлекле бүләк тапшырылды.
Рђзиф Рђпиев Башкортстанда кић билгеле табиб. Њзенећ тынгысыз хезмђте, медицинадагы яћалыклары џђм ачышлары аћа “Башкортстанныћ атказанган табибы” дигђн югары исемне џђм башка зур бњлђклђрне китерде. Ђ ић мљџиме, ђлбђттђ, авыруларныћ аћа карата зур ышанычы.
Рђзиф ђфђнде Башкортстанныћ Шаран районындагы Иске Тамьян исемле татар авылында туып њсђ. Мәктәптә укыган елларында ук аныћ төп хыялы табиблыкка уку була. Уфада медицина институтын тәмамлаганнан соћ, бер ел, башкаланыћ 13 нче хастаханђсендђ интернатура њтђ Р. Рәпиев. Аннан соң эшнећ ић авырына тотына ул. Спортчыларны дђвалаучы табиб булып эшли башлый. 1978 елдан 1982 нче елга кадђр Уфадагы Гастелло исемендђге футбол командасында ућышлы эшли. Аннан соћ аны тагын да ќаваплырак эшкђ - ќићел атлетика буенча Олимпия ђзерлеге њзђгенђ чакыралар. Анда ун ел эшлђњ чорында бик књп књренекле спортчылар ђзерли доктор Рђпиев. Ул эшлђгђндђ алтмышлап спортчы Башкортстан, Россия, СССР џђм Европа, дљнья чемпионнары, Олимпия уеннары ќићњчелђре исеменђ лаек була. Табиб Рђпиевныћ спортчылар ђзерлђњдђге тырыш хезмђте югары бђялђнђ. Аћа «СССР сђламђтлек саклау отличнигы» исеме бирелђ.
1992 елда Рђзиф Рђпиев «Мелисса» исемле шђхси ширкђтен оештырып ќибђрђ. Эзлђнњчђн, џђрчак яћалыкка омтылучан ќитђкче тагын да колачлырак уй-ниятлђр белђн яши башлый. Эшлђп алган акчаныћ књп љлешен Р. Рђпиев дђвалауда яћалыклар кертњгђ, заманча ќиџазлар алуга, тљзелеш эшлђренђ тотына.
Рђзиф ђфђнде берничә ел элек Уфаныћ Сипайлово бистђсендђ њзенећ ќиде катлы шђхси клиникасын тљзеп бетерде. Ул бинаны књренекле табиб њзе спорт-савыктыру комплексы дип атый. Бу клиниканы Башкортстанда гына тњгел, ђ Россиядђ дђ бердђнбер дияргә мөмкин. Нђрсђдђ соћ аныћ њзенчђлеге? Ђ эш шунда – биредђ Рђзиф Рђпиев, башка тљрле медицина хезмђтлђндерње књрсђтњ белђн бергђ, тоз шахталары њрнђгендђ, гђрђбђ бњлмђлђр дә булдырды.
Њзенећ клиникасы нигезендђ Р. Рђпиев килђчђктђ Гђрђбђ институтын да ачарга ниятли. Аныћ гаќђеп ачышы дљньякњлђм яћгыраш та алып љлгерде инде. Шушы ачышы љчен берничә ел элек ул бик мђртђбђле «Ника» премиясе белђн бњлђклђнде. Уфа табибыныћ дљньякњлђм ачышы «Планетаныћ рекордлар китабы»на теркђлгђн.

autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2
news_bot_970_100