news_header_top_970_100
news_header_bot_970_100

Уфадагы татар рәссамының чираттагы күргәзмәсе

Ринат Харисов Уфадагы “Арт-галерея”да үзенең чираттагы шәхси күргәзмәсен ачты

(Уфа, 5 ноябрь, “Татар-информ”, Фәнис Фәтхуллин). Башкортстандагы татар рђссамнары арасында њзенећ милли рухлы эшлђре белђн аерым бер урын тоткан Ринат Харисов тормышында истәлекле вакыйга.
Уфадагы “Арт-галерея”да үзенең чираттагы шәхси күргәзмәсен ачты ул. Анда кылкаләм остасы үзенең утыздан артык эшен урнаштырган.
Башкортстанныћ атказанган рђссамы исемен алган, илџамлы иќаты белђн милли рђсем сђнгатебезне илкњлђм дђрђќђдђ генђ тњгел, ђ чит иллђрдђ дђ танытуга њз љлешен кертњче кеше ул Ринат ђфђнде. Әлеге көндә вакытлыча Канаданың Торонто шәһәрендә яшәп иҗат итә талант иясе.
Ринат Харисовныћ иќат ќимешлђре авылдан чыккан һәр кешенең аћ-зиџенен яулап ала. Аныћ џђр картинасы диярлек бала чакка, њзебезнећ ваемсыз, кайгы-хђсрђтсез њсмер елларга алып кайта. Менђ шушы кыйбласына – самимилыгына, халыкчанлыгына ђлеге кљнгђчђ тугры калды Ринат ђфђнде. Әле Уфада ачылган күргәзмәсендә дә аның шул самими-саф әсәрләре куелган.

Югары уку йортын тђмамлау белђн њк, 1978 елда Башкортстан дђњлђт педагогия институтыныћ сынлы сђнгать-графика факультетына эшкђ чакырыла Р. Харисов. Утыз ел мљгаллимлек эшчђнлеге чорында ђллђ ничђ чыгарылыш њз укучыларын – дђвамчыларын да ђзерлђде инде ул. Доцент дђрђќђсенђ дђ иреште, гыйльми мђкалђлђр дђ язды. Шул ук вакытта Ринат ђфђнде њзе дђ сынлы сђнгать белђн ќитди шљгыльлђнњен бер генђ кљнгђ дђ ташламады. Гђрчђ, туктаусыз џђм тынгысыз мљгаллимлек эшчђнлеге белђн аныћ шђхси иќатына ђллђни вакыты да калмаса да.
1980 еллар башыннан Уфада, Казанда, Мђскђњдђ, Санкт-Петербургта, Австриядђ, Тљркиядђ џђм башка иллђрдђ ђллђ књпме шђхси књргђзмђлђрен оештырды џђм берлектђге књргђзмђлђрдђ катнашты талант иясе. Кылкалђм остасыныћ байтак эшлђре чит иллђрдђге музейларда џђм шђхси тупланмаларда да саклана. Тљрле елларда иќат ителгђн картиналарыннан бик шђп каталогын да чыгаруга иреште Ринат ђфђнде.
1990 елдан бирле Ринат Харисов Уфадагы “Чыћгыз хан” татар рђссамнары иќат берлђшмђсендђ ђгъза булып тора. Бу берлђшмђнећ ић талантлы рђссамнарыныћ берсе ул. Яћа идеялђр, њзенчђлекле башлангычлар белђн дђ иќади тормышны баетып тора Ринат ђфђнде. Халкыбызныћ бљек тарихын, аныћ борынгы авыз-тел иќатын, гореф-гадђтлђрен, мђкальлђрен, ђйтемнђрен дђ яхшы белње белђн сокландыра талантлы рђссам. Њзенећ књп кенђ эшлђрендђ менђ шул “рухи сандыгыннан” алынган байлыкларныћ чагылышы да, энќе-мђрќђннђр кебек, ачык књренђ.
Р. Харисов узган гасырныћ илленче-сиксђненче елларындагы татар авылы тормышы энциклопедиясен булдырган, дисђћ дђ ярый. Чљнки књп кенђ картиналарында нђкъ менђ безнећ балачак џђм њсмер еллар вакыйгалары џђм књренешлђре сурђтлђнгђн. Ирексездђн елмаеп та, кљлеп тђ ќибђрђсећ аларга карап. Картиналарыныћ књбесенђ Ринат ђфђнде татар халык ќырларыннан алынган тирђн мђгънђле џђм хисле юлларны да, тапкыр мђкальлђрне џђм ђйтемнђрне дђ кертеп ќибђрђ. Алары инде њзеннђн-њзе иќат эшенећ хисси кљчен арттыра, билгеле. Ќан рђхђте кичерђсећ бу мђллђрдђ. Кыскасы, Ринат Харисовныћ иќаты милли рухыбызны кљчђйтњ, мђдђни зђвыгыбызны тђрбиялђњ сыйфатына ия. Чын сђнгатьнећ тђэсир кљче шул буладыр да инде.

autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2
news_bot_970_100