news_header_top_970_100
16+
news_header_bot_970_100

Уфадагы татар рђссамы чираттагы күргәзмәсен ачты

Анда автор үзенең егермегә якын картинасын урнаштырган. Аларның барысында да гүзәл хатын-кызларыбыз һәм сабыен кочкан ана сыннары чагылдырыла

(Уфа, 19 октябрь, “Татар-информ”, Фђнис Фђтхуллин). Башкортстанда туып њскђн танылган татар рђссамы Расих Ђхмђтвђлиев тормышында истәлекле вакыйга.
Уфадагы “Мирас” сәнгать галереясендә аның “Рәссам һәм муза” исемле чираттагы шәхси күргәзмәсе ачылды. Анда автор үзенең егермегә якын картинасын урнаштырган. Аларның барысында да гүзәл хатын-кызларыбыз һәм сабыен кочкан ана сыннары чагылдырыла.
Күргәзмәне ачу тантанасына танылган рәссамнар һәм сәнгать белгечләре килде. Татар рәссамының эшләрен югары бәяләп, аңа тагын да югарырак иҗади уңышлар теләде чыгыш ясаучылар.
Башкортстанныћ Чишмђ районындагы Бђйкђй исемле татар авылында туып њскђн Расих Ђхмђтвђлиев Уфадагы педагогия институтыныћ сђнгать-графика факультетын тђмамлаган. Талип чагында ук ул њзенећ талантлы эшлђре белђн сђнгать белгечлђренећ игътибарын ќђлеп итђ. Њзенећ иќатташ џђм фикердђш дуслары белђн бергђлђп, туксанынчы еллар башында Уфада татар рђссамнарыныћ “Чыћгыз хан” иќат тљркемен оештыра.
2003 елныћ башыннан алты ел буе Расих ђфђнде башта Франциянећ Онфлер шђџђрендђ яшђп иќат итте. Ђ соћгы ике елда Парижда яшђп њзенећ соклангыч картиналарын иќат итте џђм халыкара књргђзмђлђрдђ катнашты.
Талантлы рђссамныћ эшлђрен Мђскђњдђге књргђзмђдђ књреп сокланган француз сђнгать белгече џђм галереялђр хуќасы Роббер Барту аны Франциягђ эшкђ чакыра. Џђрчак иќади эзлђнњдђ булган татар рђссамы, ђлбђттђ инде, бу тђкъдимне рђхђтлђнеп кабул итђ. Франциядђге алты еллык иќат дђверендђ Р. Ђхмђтвђлиев 300лђп картина язган. Аларныћ зур књпчелеге Европа иллђрендђге књргђзмђлђрдђ урнаштырылып, югары бђя алган.
Шушы казанышларын исђпкђ алып, Уфада књренекле татар рђссамыныћ исемен, лаеклы рђвештђ, “Йолдызлар аллеясе”нђ керттелђр. “Уфа утлары” мђдђният сарае каршындагы мђйданда “Йолдызлар аллеясе”ндђ танылган татар рђссамы Расих Ђхмђтвђлиевныћ исеме язылган йолдыз урнаштырылды. Әле талантлы милләттәшебез Уфада яшәп иҗат итә.


autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2
news_bot_970_100