news_header_top_970_100
news_header_bot_970_100

Уфадагы татар галиме Суфиян Сафуанов вафат

Башкортстандагы књренекле татар галиме, филология фђннђре докторы, профессор Суфиян Сафуанов арабыздан китте. Октябрь аенда аңа 78 яшь тулган иде

(Уфа, 2 декабрь, “Татар-информ”, Фђнис Фђтхуллин). Башкортстандагы књренекле татар галиме, филология фђннђре докторы, профессор Суфиян Сафуанов арабыздан китте. Октябрь аенда аңа 78 яшь тулган иде.
Суфиян Сафуанов Башкортстанда яшђп татарга да, башкортка да бердђй ќимешле хезмђт иткђн татар галимнђренећ берсе. Тљрки тамырдан булган шушы ике халыкныћ ђдђбиятын, аларныћ атаклы ђдиплђренећ ђсђрлђрен љйрђнњгђ бар гомерен багышлады ул.
Башкортстанныћ Туймазы районындагы Бикмђт авылында туып њскђн Суфиян, мђктђпне тђмамлагач, башта Бљгелмђ педагогия училищесында укый. Аннан соћ, 1950-1954 елларда, Казан дђњлђт педагогия институтында, Хисам Камалов, Илдар Юзеев, Суфиян Поварисов, Лђбиб Айтуганов кебек билгеле шђхеслђр белђн бергђ, татар теле џђм ђдђбияты бњлегендђ белем ала. Шул елларда ук ђдђби иќат белђн дђ шљгыльлђнђ ул.
Студент елларында ук фђнгђ ныклы тартылган егет институтта аспирантурада укырга кала. Ђ 1957 елда Уфага кайтып, СССР Фђннђр академиясенећ Тарих, тел џђм ђдђбият институтында гыйльми хезмђткђр булып хезмђт юлын башлый. 1960 елда яшь галимнећ “Али Карнай. Тормыш џђм иќат юлы” исемле беренче монографиясе басылып чыга. 1962 елда С. Сафуанов кандидатлык диссертациясен ућышлы яклый.
Суфиян Гаяз улы 1952 елдан башлап ђдђби тђнкыйть белђн ќитди шљгыльлђнђ башлый. Башкортстан џђм Татарстан матбугатында ђдђбият тарихы, ђдђби бђйлђнешлђр, заман прозасы хакында џђрдаим мђкалђлђре басылып тора аныћ. 1966 елда Суфиян Сафуанов Башкортстан сњз осталарыныћ Г. Тукайга багышланган ђсђрлђре, алардан љзеклђр тупланган “Тукай Башкортстанда” дигђн ќыентык чыгарды. Аннан соћ да танылган галимнећ дистђдђн артык китабы, тљрле монографиялђре дљнья књрде.
Фђн љлкђсендђге зур хезмђтлђре љчен, С. Сафуанов “Башкортстанныћ атказанган фђн эшлеклесе” дигђн мактаулы исемгђ лаек булды. 1963 елдан Язучылар берлеге ђгъзасы буларак, иќади оешманыћ эшчђнлегендђ дђ актив катнашып килде ул. Соңгы елларда БР Язучылар берлеге каршындагы татар язучылары берлђшмђсе идарђсе ђгъзасы да булды Суфиян ага. Соңгы көннәренә кадәр дигәндәй, С. Сафуанов Башкортстан дәүләт педагогия университетында татар талипларына дәресләр бирде.
Бүген Уфа җәмәгатьчелеге Суфиян ага белән хушлашу мәрәсименә җыела. Мәрхүмнең балалары, башка туганнары, университеттагы хезмәттәшләре, язучылар, журналистлар, татар милли оешмалары вәкилләре аны туган ягы Туймазы районына алып кайта. Милләтнең асыл улын мәңгелеккә аның туган авылы Бикмәттә күчерәләр.

autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2
news_bot_970_100