news_header_top_970_100
16+
news_header_bot_970_100

Уфадагы миллђтәшебез югары дәрәҗә алды

Ђлфис Гаязов Россия Мәгариф академиясенең әгъза-корреспонденты итеп сайланды

(Уфа, 18 декабрь, “Татар-информ”, Фђнис Фђтхуллин). Башкортстанда яшђњче књренекле татар галиме, Башкортстан дђњлђт педагогия университетыныћ педагогика институты директоры, профессор Ђлфис Гаязов тормышында истәлекле вакыйга. Россия Мәгариф академиясенең әгъза-корреспонденты итеп сайланды ул. Ђлфис Гаязов - књпкырлы талант иясе. Аскын районында туып њскђн миллђттђшебез талантлы мљгаллим, педагогия фђннђре докторы булуы љстенђ бик сђлђтле язучы, шагыйрь џђм тђрќемђче дђ.
Ђлфис Гаязов њзенећ тырыш хезмђте белђн књп мактаулы исемнђргђ џђм бњлђклђргђ лаек. Профессор дђрђќђсенђ кадђр књтђрелгђн миллђтђшебез Башкортстан Республикасыныћ атказанган фђн эшлеклесе исеменђ дә лаек булды. Мђгариф љлкђсен заманчалаштыру, яћа алымнар кертњ хакында 250 дђн артык гыйльми эше басылган аныћ. Шућа љстђп 15 монографиясе дђ нђшер ителгђн. 50 фђн кандидатыныћ џђм 6 фђн докторыныћ гыйльми ќитђкчесе дђ булды Ђлфис ђфђнде.

autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2
news_bot_970_100