news_header_top_970_100
16+
news_header_bot_970_100

Уфадагы “Атна” татар газетасы милләт гүзәлен сайлый

Бүген кич Башкортстан дђњлђт филармониясендђ “Атна” газетасы редакциясе коллективы “Атна” гүзәле-2009” дигђн программа тђкъдим итђ

(Уфа, 10 декабрь, “Татар-информ”, Фђнис Фђтхуллин). Башкортстанда татар телендђ чыгучы “Атна” газетасы журналистлары њз укучыларына зур бђйрђм оештырырга карар итте.
Бүген кич Башкортстан дђњлђт филармониясендђ “Атна” газетасы редакциясе коллективы “Атна” гүзәле-2009” дигђн программа тђкъдим итђ.
“Атна”ныћ баш мљхђррире Дилђ Мљхђррђмова ђйтњенчђ, бђйрђмнећ сценарие књптђн инде язылган џђм шушы кичђгђ ђзерлек тђ бик ќитди барган. “Атна” гүзәле-2009” кичәсенә әзерлек ел буена барды дисәң дә була. Газетага килгән чибәр һәм уңган татар кызларының фотолары нигезендә укучылар алар арасыннан иң матурларын сайлап алды. “Атна” гүзәле” бәйгесенең бүген үтәчәк йомгаклау өлешенә берсеннән-берсе 7 сылу кыз үткән. Алар арасыннан да тамашачылар иң гүзәлне – “Атна” гүзәлен сайлап алырга тиеш.
Сылу татар кызлары бәйгесе милли җыр-моңнарыбыз, дәртле биюләр белән аралашып барачак. Аны бик књп татар ќырчылары, музыкантлары џђм биючелђре катнашкан зур концерт дип атасаћ да була. Дусларныћ ќыелышып фикер алышу, књћел ачу чарасы дисђћ дђ дљрес була.
Тамашада танылган татар ќырчылары Фђдис Ганиев, Лилия Биктимерова, Илмир Газизуллин, Азалия, Дамира Сәетова, Азамат Гафаров, Рөстәм Галиев, Нђзирђ Яппарова, композитор Урал Рђшитов џђм башка талант иялђре њзлђренећ љр-яћа ќырларын да, элекке хитларын да ишеттерђчђк.
Уфада татар телендђ “Атна” газетасы чыга башлауга 9 ел тулды. Тђњге саннарыннан ук њз укучылары санын ишђйтђ башлады ул. Хђзер аныћ тиражы 41 мећ данђгђ ќитеп килђ. “Атна” журналистлары њз укучыларына тљрле темаларга багышланган мђкалђлђр, кызыклы ђћгђмђлђр ђзерли, замана геройлары, књренекле шђхеслђребез турында мавыктыргыч итеп сљйли. Гыйбрђтле хђллђр, язмышныћ аяусыз ќиллђренђ каршы торып, бик књплђргђ њрнђк булырдай гомер юлы њткђн кешелђр хакында саннан санга шђп язмалар дљнья књреп тора. Бу уңышларның сере төбендә әдәби иҗатка да сәләтле баш мөхәррир Дилә Мөхәррәмованың һәм талантлы журналистларның үз эшләренә җаваплы каравы ята.
“Атна”да кљндђлек тормышта кирђкле файдалы кићђшлђр, аш-су ђзерлђњ серлђре, сђламђтлекне саклау џђм ныгытуга багышланган мђкалђлђр дђ зур урынны алып тора.
Башкортстан дђњлђт филармониясендђ бүген кич њтђчђк бђйрђмдђ тамашачылар арасында тљрле уеннар да оештырылачак. Шулай ук анда “Атна” газетасы язмалары геройлары да чакырылган. Бђйрђм барышында викториналар џђм газетага язылу оештыру да каралган.

autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2
news_bot_970_100