news_header_top_970_100
16+
news_header_bot_970_100

Уфадагы атаклы татар балеринасы вафат булды

Мәрхүмә белән хушлашу иртәгә иртән Башкортстан дәүләт опера һәм балет театрында үтәчәк

(Уфа, 1 октябрь, “Татар-информ”, Фђнис Фђтхуллин). Милли балет сђнгате њсешенђ зур љлеш керткђн татар кызы, Башкортстанныћ беренче балеринасы, СССРныћ халык артисткасы Зђйтњнђ Насретдинова 86 яшендә арабыздан китте.
Былтыр њзенећ 85 яшьлек юбилеен билгелђгђн талант иясенђ Уфада, “Колынчык” балалар љчен спектакльлђр бђйгесе кысаларында “Алтын битлек-2008” Милли театр премиясе тапшырылган иде.
Зђйтњнђ Ђгъзам кызы Насретдинова 1923 елда Уфада туып њсђ. Ленинградта А.Я.Ваганова исемендђге Хореография училищесын тђмамлаганнан соћ, 1941 елда Уфада, Башкортстан дђњлђт опера џђм балет театрында иќат юлын башлый ул.
Олуг талант иясе њзенећ егерме елдан артык сђнгать эшчђнлеге дђверендђ дистђлђрчђ соклангыч образларны тудыра. Чит иллђр классикасында да, рус авторлары ђсђрлђре нигезендђ сђхнђлђштерелгђн партиялђрдђ дђ, татар џђм башкорт иќатчылары тамашаларында да бердђй осталык џђм нђзђкатьлелек белђн чыгыш ясый џђм тамашачыларныћ тирђн сљюенђ лаек була Зђйтњнђ Насретдинова. Њз илебездђ генђ тњгел, ђ чит иллђрдђ дђ њзенећ кабатланмас таланты белђн сокландыра џђм милли сђнгатебезнећ данын књтђрђ З. Насретдинова.
1946 елда БАССРныћ атказанган артисткасы, 1954 елда РСФСРныћ атказанган артисткасы, ђ 1955 елда СССРныћ халык артисткасы дигђн мактаулы исемнђр белђн бђялђнђ талантлы миллђттђшебезнећ искиткеч матур иќаты.
1965 елдан З. Насретдинова њзе эшлђгђн театрда педагог-репетитор хезмђтенђ керешђ. Аныћ ярдђмендђ дистђгђ якын актриса зур сђхнђлђргђ менђ џђм хљрмђт яулый.
СССРныћ халык артисткасыныћ “Алтын битлек-2008” премиясенђ лаек булуы да халкыбызныћ асыл кызыныћ њзенчђлекле џђм кабатланмас иќатыныћ онытылмавы, аныћ књплђргђ њрнђк булуын књрсђтте.
Мәрхүмә белән хушлашу иртәгә иртән Башкортстан дәүләт опера һәм балет театрында үтәчәк. Соңгы юлга асыл милләттәшебез Уфаның Көньяк зиратындагы дан аллеясендә озатылачак.

autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2
news_bot_970_100