news_header_top_970_100
16+
news_header_bot_970_100

Уфада яшђњче татар ќырчысы яћа тамаша әзерләде

Башкортстандагы татар ќырчылары арасында ић талантлылардан булган Флорида Исмђгыйлева тамашачылар алдында яћа сынау тота

(Уфа, 22 октябрь, “Татар-информ”, Фђнис Фђтхуллин). Башкортстандагы татар ќырчылары арасында ић талантлылардан булган Флорида Исмђгыйлева тамашачылар алдында яћа сынау тота.
Њзенећ “Гомеремнең җәй уртасы” исемле љр-яћа программасын ђзерлђп, аны Уфадагы “Юбилей” мђдђният сараенда књрсђтә ул бүген кич. Тамашачыларга тђкъдим итәчәк бу концертына Флорида Исмђгыйлева элекке еллардагы хитларын да, яћа ќырларын да керткђн.
Флорида Исмђгыйлева Туймазы районы кызы. Кечкенђдђн њк ќыр-моћга маџир булган миллђт кызы њзенећ килђчђген дђ сђнгать белђн бђйли. Уфа дђњлђт сђнгать институтын тђмамлаганнан соћ, ике дистђ ел инде миллђттђшлђребезне њзенећ сихри тавышы, моћлы ќырлары белђн куандыра ул.
Соћгы елларда Флорида Исмђгыйлева мљгаллимлек эшчђнлеген дђ алып бара. Уфа дђњлђт сђнгать училищесында яшьлђргђ махсус белем бирђ ул. Шул ук вакытта њз студиясендђ дђ, яшь талантларныћ сђлђтен њстерњ љчен, књп эш башкара талант иясе.
Ф. Исмђгыйлева њзенећ иќатында тљп ярдђмчесе, таянычы дип тормыш иптђше Ђмирне атый. Ђмир ђфђнде сђлђтле композитор буларак, барлык аранжировкаларны да њзе эшли, студиядђге барлык техник эшлђрне дђ њзе башкара. Шуныћ белђн Флорида ханым њзенећ иќат ућышларыныћ байтак љлешендђ сљеклесенећ дђ хезмђте бар дип ђйтђ.
Уфадагы премьерадан соң, Флорида Исмђгыйлева яћа концерт программасын башка шђџђрлђрдђ џђм тљбђклђрдђ дђ књрсђтергђ ниятлђнеп тора.

autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2
news_bot_970_100