news_header_top_970_100
16+
news_header_bot_970_100

Уфада књренекле татар ќырчысы Радик Гђрђевне искђ алалар

Бүген кич Башкортстан дәүләт опера һәм балет театрында П. Чайковскийның “Евгений Онегин” операсы күрсәтелә

(Уфа, 29 октябрь, “Татар-информ”, Фђнис Фђтхуллин). Бүген кич Башкортстан дәүләт опера һәм балет театрында П. Чайковскийның “Евгений Онегин” операсы күрсәтелә.
Аны театр коллективы күренекле татар җырчысы, опера һәм балет театрының директоры булып эшләгән Радик Гәрәевның якты исәтлегенә багышлый. Мәгълүм ки, Радик Гәрәев байтак еллар Онегин ролен бик оста башкарган олуг талант иясе булып истә калды.
Башкортстанда яшђп иќат иткђн књренекле татар ќырчысы Радик Гәрәевны искә алуның нәкъ менә Башкортстан дђњлђт опера џђм балет театры бинасында њтње очраклы тњгел. Биредђ Радик Гђрђевныћ бар иќат гомере њтте џђм шушы данлыклы театрга биш ел дђвамында ќитђкчелек тђ итте ул.
Башкортстанныћ Яћавыл районы њзђгендђ туып њскђн татар егете республиканыћ ќыр сђнгатен њстерњгђ, шулай ук опера џђм балет театры дђрђќђсен књтђрњгђ бик зур љлеш кертте. Радикныћ ќырчы таланты кечкенђдђн њк ачыла. Шућа да, ике дђ уйламыйча, Уфа дђњлђт сђнгать училищесына укырга китђ ул.
Бђхетедер, искиткеч оста мљгаллимђ, профессор Милђњшђ Мортазина сыйныфына элђгђ Радик. Училищеда ќырчылык нечкђлеклђренђ љйрђткђн остазы аћа, џичшиксез, Уфа дђњлђт сђнгать институтына да керергђ тђкъдим итђ. Кем инде сђлђтсез кешегђ шундый тђкъдим ясар иде?! Милђњшђ ханым Р. Гђрђев љчен мљгаллимђ дђ, ђни урынына да була. Њзенећ Радик Гђрђев турындагы истђлегендђ Милђњшђ ханым болай дип яза:“Хђзер тљгђл генђ хђтерлђмим, ђллђ икенче, ђллђ љченче сыйныфта укыганда, мин Радикка Ян Френкельнећ “Журавли” ќырын љйрђнергђ куштым. Џђм аныћ бу ќырны югары осталыкта башкаруын шулкадђр ошаттым ки, хђтта књз яшьлђрем килде. Менђ шул чакта ук аћладым – минем алда булачак йолдыз тора иде. Радик минем ић талантлы укучыларымныћ берсе генђ тњгел, ђ кић књћелле шђхес тђ иде”.
Ђйе, Милђњшђ Мортазина Радикныћ тумыштан бирелгђн сђлђтен, алмаз эшкђрткђн кебек эшкђртеп, югары талант дђрђќђсенђ књтђрђ. Ђле Уфа дђњлђт сђнгать институтыныћ икенче сыйныфында укыганда ук, Р. Гђрђев Башкортстан дђњлђт опера џђм балет театрына эшкђ алына. Шул елларда ук тљрле дђрђќђ сђнгать бђйгелђрендђ катнашып ќићеп чыга. Ђ 1983 елда Сочида њткђн “Кызыл канђфер” халыкара ярышмасында Гран-при яулый. Шулай итеп яшь татар ќырчысы бљтен илгђ таныла башлый. Мђскђњ телевидениесе аша еш чыгыш ясаучы миллђттђшебез њзенећ табигый мљмкинлеклђрен арттырганнан-арттыра бара. Тиздђн ул Башкортстанныћ атказанган артисты, аннан соћ халык артисты исемен ала. Россиянећ халык артисты исеме дђ озак кљттерми.
1990 елда Радик Гђрђевны њзе эшлђгђн Башкортстан дђњлђт опера џђм балет театры директоры итеп тђгаенлилђр. Кыска гына арада талантлы ќырчы њзенећ оештыру сђлђтен дђ књрсђтђ – халык йљрми башлаган театрны чын мђдђният учагына ђверелдерђ ул. Рудольф Нуриев исемендђге фестивальлђрне башлап ќибђрњче дђ Р. Гђрђев. Шулай итеп њзенећ кыска гына гомерендђ (ќырчы 40 яшьтђ њлде) булдыклы џђм гаять талантлы миллђттђшебез сђнгать књгендђ якты йолдыз булып кабынып кына калмады, ђ башкаларга сђнгать белђн ничек идарђ итђргђ кирђклегенђ њрнђк тђ булды.
Бњген кич Башкортстан дђњлђт опера џђм балет театрында њтђчђк Хђтер спектакле алдыннан Радик Гәрәев хакында чыгышлар да булачак.

autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2
news_bot_970_100