Башкортстанда татар батыры Гази Заџитовны искә алалар

Мәктәп укучылары һәм авыл халкы Гази Заһитовның каберенә чәчкәләр салды һәм аның музеенда булды
(Уфа, 7 май, “Татар-информ”, Фђнис Фђтхуллин). Башкортстанныћ Мишкђ районындагы Яћагош авылында татар халкыныћ батыр улы, Берлиндагы Рейхстаг тњбђсенђ беренче булып Ќићњ байрагын беркеткђн Гази Казыйхан улы Заџитовны искә алу чаралары башланды.
Барлык хәтер чаралары да Бөек Җиңүнең 64 еллыгы уңаеннан оештырыла. Мәктәп укучылары һәм авыл халкы Гази Заһитовның каберенә чәчкәләр салды һәм аның музеенда булды.
Гази Заџитов исемендђге тарих џђм туган якны љйрђнњ йорт-музее 2007 елда ачылган иде. Атаклы якташларыныћ бар республиканы данлавы хакында искђ тљшереп, укучылар аныћ белђн горурлануларын ђйтте џђм аныћ истђлеген мђћгелђштерњ юнђлешендђ алып барылган эшлђр хакында сљйлђде. Яћагош авылында џђм район њзђге Мишкђдђ Гази Заџитов исемен йљртњче урамнар бар. Район њзђгендђ Гази Заџитовныћ барельеф-портреты да куелды. Яћагошта ачылган йорт-музей да шул игелекле эшлђрнећ иң мөһиме, билгеле.
Хәтер чарасы барышында йорт-музей алдындагы бакчада Гази Заџитовныћ бюсты алдына да чәчкәләр салу мәрәсиме њтте. Анда Гази Заџитовның туганнары да катнашты.
Гази Заџитов 1921 елныћ 18 августында Башкортстанныћ Мишкђ районыныћ Яћагош исемле татар авылында туа. Туган авылында башлангыч белемне алгач, књршедђге Љрьяды ќидееллык мђктђбендђ укый. Ђ 1938 елда Бљре шђџђрендђге медицина техникумына укырга керђ.
1940 елныћ августыннан Г. Заџитов хђрби хезмђттђ. Таллинн шђџђрендђге кече командирлар мђктђбен тђмамлый ул. Ђ Бљек Ватан сугышыныћ беренче кљненнђн њк фронтныћ алгы сызыгында татар егете. Гази Казыйхан улы 1945 елныћ апрель азагында Берлинны алучыларныћ беренче сафларында була. Авыр яралануына карамастан, 30 апрель кљнне њзенећ 4 сугышчан дусты белђн бергђ Рейхстаг тњбђсенђ Кызыл байракны беренче булып беркетђ ул. Књрсђткђн батырлыклары љчен Гази Заџитов Советлар Союзы Герое исеменђ лаек дип таныла. Ђмма, тљрле сђбђплђр аркасында, каџарман татар егетенђ Алтын йолдызны књкрђгенђ тагарга насыйп булмый.
1946 елныћ 1 июлендђ туган авылына ђйлђнеп кайткач, Гази Заџитов биредђ авыл советы башкарма комитеты рђисе, аннары Кђмђй машина-трактор станциясе механигы булып эшли. 1953 елныћ 23 августында, сђер шартларда автомобиль џђлакђтенђ элђгеп, гомере вакытсыз љзелђ батыр солдатныћ.
Якташлары Гази Заџитовны џич онытмый џђм, аныћ истђлеген мђћгелђштерњ љчен, кулдан килгђннећ барсын да эшлђргђ тырыша.