news_header_top_970_100
16+
news_header_bot_970_100

Танылган ќырчы Айгљл Сагынбаева Уфага иќат сђфђренђ килде

“Дуслык күпере” дип исемлђнгђн бу тамаша Уфаныћ мећ кеше сыйдырышлы “Конгресс-холл” сараенда 28 ноябрь кљнне њтђчђк

(Уфа, 26 ноябрь, “Татар-информ”, Фђнис Фђтхуллин). Татарстанда яшђп иќат итњче танылган яшь ќырчы Айгљл Сагынбаева Башкортстанга иќат сђфђренђ килде.
Бу юлы Уфада њзе ђзерлђгђн аерым концерт программасы белђн чыгыш ясый ул. “Дуслык күпере” дип исемлђнгђн бу тамаша Уфаныћ мећ кеше сыйдырышлы “Конгресс-холл” сараенда 28 ноябрь кљнне њтђчђк.
Айгљл Сагынбаева њзе тумышы белђн Башкортстанныћ Учалы районыннан. Берничђ ел инде Татарстанда яшђп иќат иткђн якташыбыз зур сђнгать дљньясында бик тиз танылу алды. Аныћ талантын књреп алган књренекле ќырчыбыз Салават Фђтхетдинов Айгљлнећ югары махсус белем алырга тиешлеген ђйтеп, аћа иќат итњ љчен беренче мљмкинлеклђргђ юл ачкан кеше. Айгљл Сагынбаева Казан дђњлђт мђдђният академиясендђ белем ала, шул ук вакытта бик књп мђдђни чараларда катнашып, ќыр-моћ сљючелђрне њзенећ кљчле џђм моћлы тавышы белђн сокландыра.
Айгљл Сагынбаева моћа кадђр дђ туган ягына тљрле берлектђге концертларда џђм кичђлђрдђ катнашу љчен кайтып йљрде. Ә быел яз башында, Уфада, назлы язлар рухы белђн тулы концертын тђкъдим итте талантлы якташыбыз.
Инде менә тагын яңа программа әзерләгән А. Сагынбаева. “Дуслык күпере” тамашасында Айгљл њзенећ репертуарындагы элекке матур ќырлары белђн бергђ соћгы вакытта гына иќат ителгђннђрен дђ башкарачак. Шулай ук бу программада Айгљлнећ иќатташ дуслары Илџам Вђлиев, Фђрваз Урманшин, Рђдиф Зарипов, Вилдан Яруллин џђм башка сђхнђ йолдызлары да њзлђренећ популяр ќырларын яћгыратачак. Шулай итеп уфалыларны яшь џђм дђртле ќырчыларыбыз катнашлыгындагы искитмђле матур тамаша белђн сљендерђчђк алар.
Айгљл Сагынбаева њзенећ шушы яћа программасы белђн якын килђчђктђ туган ягы Учалы районында да, Башкортстанныћ башка шђџђрлђрендђ џђм районнарында да иќат сђфђрлђрендђ булырга ќыенуын ђйтте.

autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2
news_bot_970_100