news_header_top_970_100
16+
news_header_bot_970_100

“Тљнлђ гражданнарныћ тынычлыгын џђм тынлыкны саклау турында” ТР закон проекты кабул ителде

Тђкъдим ителгђн ТР законы проектыныћ максаты – тљнлђ гражданнар тынычлыгын џђм тынлыкны бозучы тышкы чыганаклардан саклауныћ хокукый механизм булдыру

(Казан, 3 декабрь, “Татар-информ”, Римма Гатина). Бњген дњртенче чакырылыш ТР Дђњлђт Советыныћ җиденче утырышында республика парламентарийлары икенче укылышта “Тљнлђ гражданнарныћ тынычлыгын џђм тынлыкны саклау турындагы” ТР закон проектын кабул итте.
Парламентның Законлылык һәм хокук тәртибе комитеты Шакир Яһудин сүзләренчә, закон проектын икенче укылышка әзерләгәндә 12 төзәтмә кергән. Билгеле булганча, хђзерге вакытта РФ законнар ќыелмасында тљнлђ гражданнарныћ тынычлыгын џђм тынлыкны бозу турындагы хокукый нормаларны кљйли торган федераль закон юк. Тђкъдим ителгђн ТР законы проектыныћ максаты – тљнлђ гражданнар тынычлыгын џђм тынлыкны бозучы тышкы чыганаклардан саклауныћ хокукый механизм булдыру.
Закон проектында 6 статья бар. Зарарлы тавышлардан гражданнарныћ сђламђтлеген саклау максатыннан тљнлђ гражданнарныћ тынычлыгын џђм тынлыкны сакларга кирђкле объектлар џђм территориялђр билгелђнгђн.
Моннан тыш, документта тљнлђ гражданнарныћ тынычлыгын џђм тынлыкны бозучы эш-гамђллђрнећ хокукый нормалары билгелђнгђн. 2 статья нигезендђ тљнге вакыт дип 23 сђгатьтђн 6 сђгатькђ кадђр вакыт санала. Мондый эш-гамђллђргђ ремонт, тљзелеш, тавышлы тљяњ-бушату эшлђре, автомобильлђрнећ саклау сигнализациясе тавыш сигналын куллану, йортлар янында музыка коралларында уйнау, ќырлау, шулай ук пиротехник чаралар куллану џ.б. керђ.
Бу закон проекты белђн бер пакетта Дђњлђт Советы каравына “Административ хокук бозулар турындагы ТР Кодексыныћ 3.8 статьясына њзгђрешлђр кертњ турындагы” ТР закон проекты да кертелгђн иде. Бүген шулай ук икенче укылылышта кабул ителгән закон проекты төнлә гражданнарның тынычлыгын һәм тынлыкны бозуны эш-хђрђкђтлђрдђн халыкны яклауның хокукый механизмнарын булдыруны күз алдында тота.

autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2
news_bot_970_100