Башкортстан татарлары тырышлыгы лаеклы бәяләнде

Иртәгә Уфада Башкортстан халыклары ассамблеясенең 2нче корылтае үз эшен башлый
(Уфа, 10 июнь, “Татар-информ”, Фәнис Фәтхуллин). Иртәгә Уфада Башкортстан халыклары ассамблеясенең 2нче корылтае үз эшен башлый.
Шушы вакыйга алдыннан республикадагы төрле милләтләрнең җәмәгатьчелек оешмалары җитәкчеләренә һәм актив әгъзаларына төрле бүләкләр тапшырылды.
Бњздђк районындагы республика татар тарихи-мәдәни үзәге рәисе Алфрид Насыйров белән “Сәхипҗамал” татар хатын-кызлары оешмасы актив әгъзасы Бәйнә Сәлимгәрәева дә бәхетлеләр исемлегендә.
Алфрид Насыйров Башкортстан Республикасы хөкүмәтенең Мактау кәгазенә, ә Бәйнә Сәлимгәрәева БР Мәдәният һәм милли сәясәт министрлыгының Мактау кәгазенә лаек булды.
Алфрид Насыйров ун елга якын инде Бњздђк районындагы бай тарихлы татар авылларының берсе булган Килем авылында оештырылган республика татар тарихи-мәдәни үзәгенә җитәкчелек итә. Биредђ татар байлары џђм морзалары XIX гасырда ук зур-зур таш пулатлар, мђчетлђр, кибетлђр салдырган. Авылдагы ић мђџабђт Тђвкилевлђр сарае љч гасырны тоташтырып тора. 1852 елда ук бертуган Тђвкилевлђр тарафыннан салдырылган ике катлы џђм почмаклары саен матур манаралы бу сарай бњгенгђ кадђр сакланып калган. Ђлбђттђ, дистђ еллар буе тиешле игътибар булмаганлыктан, тарихи ђџђмияткђ ия бу бина шактый таушалган иде. Шућа књрђ аны, элекке фотосурђтенђ карап, яћартып корырга булдылар. Хђзер биредђ тљзеклђндерњ эшлђре тђмамланды.
XIX гасырда ук салынган мђчет тђ сакланган Килемдђ. Аны да район кљче белђн яћарттылар. Бњгенге кљндђ ђлеге књркђм џђм иркен мђчет янында мђдрђсђ дђ эшлђп килђ. Анда иллегђ якын шђкерт белем ала. Биредђ ќђмгысе берьюлы 150 шђкерткђ белем бирњ мљмкинлеге бар. Мђчетнећ имам-хатибы Мђхмњт хђзрђт сњзлђренчђ, мђдрђсђдђ гарђп телен љйрђнергђ телђњчелђр саны ел саен сизелерлек арта.
Менђ шундый тарихи биналары саклануны џђм Килем авылыныћ элек-электђн мђгърифђтле авыл булуын исђпкђ алып, биредђ республика књлђмендђге татар тарихи-мђдђни њзђген булдырырга карар ителде. Шул хакта Башкортстан хљкњмђтенећ махсус карары булды. Соћгы алты елда, шул карарга нигезлђнеп, биредђ шушы њзђк карамагында булачак биналарны тљзеклђндерњ эшлђре тулысынча башкарылып бетеп килђ.
Бәйнә Сәлимгәрәева республикадагы танылган татар мөгаллимәсе. Озак еллар Башкортстан дәүләт университетының татар филологиясе кафедрасында эшли. Фәнни эш белән шөгыльләнгән тәҗрибәле укытучы, филология фәннәре кандидаты, доцент дәрәҗәсенә ия Бәйнә ханым байтак татар дәреслекләре авторы да. Шуның өстенә “Сәхипҗамал” татар хатын-кызлары җәмгыяте эшендә дә бик актив катнаша ул.