news_header_top_970_100
16+
news_header_bot_970_100

Казанда «Килђчђккђ илтђ торган поезд» Бљтенроссия акциясе башланды

Аны оештыручылар џђм акциядђ катнашучылар бњген Казан вокзалына килеп тљште

(Казан, 28 октябрь, «Татар-информ», Милђњшђ Низаметдинова). «Килђчђккђ илтђ торган поезд» Бљтенроссия накротикларга каршы программасы њзенећ эшен Казан акциясе белђн тљгђлли, ђ 2003 елда старт алган џђм илнећ књп кенђ шђџђрлђрендђ булган, 2009 елга кадђр исђплђнгђн шушы исемдђге программа Татарстан башкаласыннан соћ Мђскђњдђ йомгак ясый џђм ул Казандагыча њтђ, лђкин тагын да књлђмле була.

Бњген «Татмедиа» агентлыгында акция уздыру ућаеннан њткђрелгђн матбугат конференциясендђ «Килђчђккђ илтђ торган поезд» Бљтенроссия наркотикларга каршы программасы башкаручы директоры Елена Куфа (Мђскђњ) ђнђ шул хакта игълан итте.

Аныћ сњзлђренчђ, акция барышында бњген Мђгариф хезмђткђрлђре йортында педагоглар љчен семинар џђм яшьлђр оешмаларын ђйдђп баручылар љчен тренинг-программалар, Казанныћ 169 нчы урта мђктђбе белђн Банк мђктђбендђ џђм Кооператив институтында «Без яшђњне сайлыйбыз» темасына тематик дђреслђр њткђрњ књздђ тотыла. Шулай ук Республика наркологик диспансерында Мђскђњ белгечлђре кыен хђлгђ калганнар белђн консультациялђр уздырачак, Левченко бистђсендђге махсус мђктђптђ булып, осталар халык џљнђрлђре њрнђклђре, кул эшлђнмђлђре ђзерлђњ серлђрен љйрђтђчђк, роллерларда йљрњ осталыкларын књрсђтђчђк.

Иртђгђ исђ кунаклар, ђ алар поездда 70 кеше килгђн џђм арада галимнђр, яшьлђр белђн эшлђњче белгечлђр, заманча бию осталары, волонтерлар бар, иртњк балалар тђрбиялђњ колониясенђ барачак. Бљтенроссия программаныћ Казан акциясенђ «Мега» сђњдђ њзђгендђ нокта куелачак.

Анда «Дуслык шђџђре» дип исемлђнгђн Волонтерлык авылы эшлђячђк џђм ярышлар, мастер-класслар оештырылачак. Яшьлђр љчен њзђкнећ ќир асты гаражында роллерлар чыгыш ясый. Эчтђ зур гына мђйданда джолли-джампинг, скейтборд, заманча бию осталары яшьлђрне ќђлеп итђ. «Мега» њзђге шул ућайдан мђйданнарын, шугалагын бушлай биргђн, димђк, акция барышында бушлай тимераякта шуу мљмкинлеге була. Тагын кул эшлђнмђлђреннђн њрњ, чигњ, тегњ, курчаклар џ.б. тљр ђйберлђр ђзерлђњ белђн шљгыльлђнгђн яшьлђр њзлђре кебеклђрне шуларны ђзерлђњ серлђренђ љйрђтђчђк, бер мђйданда књмђк ќырлар яћгырап торачак. Шундый акциядђ исђ телђсђ кем катнаша ала.




autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2
news_bot_970_100