news_header_top_970_100
16+
news_header_bot_970_100

“Ќир асты байлыклары турында” ТР Законына үзгәреш кертүче закон проекты кабул ителде

Ќир асты байлыклары белђн бђйле закон проекты республика норматив-хокукый актларын федераль законнарга туры китерњ максатында эшлђнгђн

(Казан, 24 сентябрь, “Татар-информ”, Римма Гатина). Бњген ТР Дђњлђт Советы депутатлары “Ќир асты байлыклары турында” ТР Законына њзгђрешлђр кертњ турында” закон проектын – љченче, “Татарстан Республикасында урманнардан файдалану турында” ТР Законына њзгђрешлђр кертњ турында” закон проектын икенче укылышта кабул итте.

Ќир асты байлыклары белђн бђйле закон проекты республика норматив-хокукый актларын федераль законнарга туры китерњ максатында эшлђнгђн. Аерым алганда, хђзер ќир асты байлыкларыннан файдалану хокукы бирђ торган документларга федераль ведомство тарафыннан тљзелгђн, ќир асты байлыкларын геологик љйрђнњ буенча дђњлђт контракты да кертелђ.

Урманнардан файдалануга кагылышлы закон проекты республика Законын Россия Федерациясе Урман кодексына туры китерњгђ юнђлдерелгђн. Аерым алганда, федераль кодекс нигезендђ урман мљнђсђбђтлђре љлкђсендђ Татарстан Республикасы дђњлђт органнары вђкалђтлђрен билгели. ТР башкарма хакимияте органнары вђкалђтлђренђ урман байлыклары књлђме џђм ТР милкендђге урман кишђрлеген арендалаган, ђзерлђнгђн агач књлђме љчен тњлђњ ставкаларын билгелђњ џђм башка нигезнамђлђр љстђлђ.

autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2
news_bot_970_100