news_header_top_970_100
16+
news_header_bot_970_100

Гражданнар оборонасы эшлђре џђм гадђттђн тыш хђллђр буенча региональ сбор њткђрелђ

Анда ќитђкчелекнећ џљнђри дђрђќђсен арттыру турында да сњз булачак

(Казан, 29 гыйнвар, «Татар-информ», Милђњшђ Низаметдинова). 29-30 гыйнвар кљннђрендђ Пенза шђџђрендђ Россия Федерациясе субъектларыныћ табигый џђм техноген характердагы гадђттђн тыш хђллђрне кисђтњ џђм бетерњдђ бердђм дђњлђт системасыныћ Идел буе федераль округындагы территориаль подсистемасы эшчђнлегенђ нђтиќђ ясау буенча региональ сбор уздырыла. Анда, шулай ук, узган елны гражданнар оборонасы эшлђре буенча чараларныћ њтђлеше џђм 2010 елга бурычлар да аерым каралачак. ТР буенча Гражданнар оборонасы эшлђре џђм гадђттђн тыш хђллђр министрлыгыннан алынган хђбђрдђ ђйтелгђнчђ, ђлеге сборда министр Рђфис Хђбибуллин да катнаша.

Россия Гадђттђн тыш хђллђр министрыныћ беренче урынбасары Руслан Цаликов катнашындагы сборда ачык џавада янгыннан коткару техникасы књргђзмђсе оештырыла, кићђшмђдђ исђ хезмђтнећ территориаль подсистемасы ќитђкчелегенећ џљнђри дђрђќђсен арттыру турында да сњз булачак, ди «PenzaNews» сайты ђлеге чарага ачыклык кертеп.


autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2
news_bot_970_100