news_header_top_970_100
16+
news_header_bot_970_100

Дини эшчәнлек алып баруга дәүләт экспертизасын ясаучы органнар њзгђрђ

Татарстан законында дини эшчәнлек алып баруга дәүләт экспертизасын ясауны оештыру хокукы ТРныћ дин эшлђре буенча дђњлђт органына бирелгђн иде

(Казан, 24 сентябрь, “Татар-информ”, Римма Гатина). Бњген Татарстан парламенты депутатлары ТР Прокурорыныћ 1999 елда кабул ителгђн џђм 2008 елда 16 июнендђ њзгђрешлђр кертелгђн “Вљќдан иреге џђм дини берлђшмђлђр турында” ТР Законыныћ кайбер нигезнамђлђренђ карата бирелгђн протестын карап тавыш бирде. Әлеге протест белән депутатларны ТР Прокуроры Кафил Әмиров таныштырды.

Эш шунда: 2008 елныћ 23 нче июлендђ берничђ федераль законга њзгђрешлђр кергәч, республиканыћ “Вљќдан иреге џђм дини берлђшмђлђр турында” Законы аларга каршы килђ башлый. Ђлеге њзгђрешлђр дини эшчәнлек алып баруга дәүләт экспертизасын њткђрњ тђртибенђ кагыла. ТР Министрлар Кабинеты карамагындагы Дин эшлђре идарђсе ќитђкчесе Ренат Вђлиуллин аћлатып њткђнчђ, ђлеге экспертиза теге яки бу оешманыћ дини юнђлештђге эшчђнлек алып баруын тикшерњ белђн бђйле. Элек мондый экспертизаны Федераль теркђњ хезмђте тарафыннан тљзелгђн эксперт советы џђм РФ субъектларыныћ башкарма хакимият органнары тљзегђн эксперт советлары ясый иде.

Хђзер исђ ул, РФ Юстиция министрлыгы карары белђн, ђлеге министрлыкныћ РФ тљбђгендђге идарђсе карамагындагы Эксперт советы тарафыннан башкарыла. Ђ Татарстан законында дђњлђт дини экспертизасын ясауны оештыру хокукы ТРныћ дин эшлђре буенча дђњлђт органына бирелгђн иде. Шул сђбђпле, Татарстанныћ “Вљќдан иреге џђм дини берлђшмђлђр турында” законына тиешле њзгђрешлђр кертњ сорала.

autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2
news_bot_970_100