Башкортстанда быел да Җиңү бәйрәме зурлап билгеләнәчәк

Бу хакта президент Мортаза Рәхимовның махсус фәрманы дөнья күрде. Бәйрәмгә багышланган тантаналы җыелыш Уфадагы Конгресс-холл бинасында 8 майда үтәчәк
(Уфа, 15 апрель, “Татар-информ”, Фђнис Фђтхуллин). Башкортстанда быел да Җиңү бәйрәме зурлап билгеләнәчәк.
Бу хакта президент Мортаза Рәхимовның махсус фәрманы дөнья күрде. Бәйрәмгә багышланган тантаналы җыелыш Уфадагы Конгресс-холл бинасында 8 майда үтәчәк. Аннан 9 май көнне барлык районнарда һәм шәһәрләрдә дә ветераннарны хөрмәтләячәкләр.
Районнардагы мәдәният учаклары Җиңү бәйрәменә үзләренең махсус программаларын әзерли. Башкортстанныћ Дњртљйле шђџђре џђм районы мђдђният сараенда эшлђп килњче “Без кабызган утлар” татар клубы да шушы вакыйга хђстђрлеклђре эчендђ яши. Район џђм шђџђрнећ сугыш џђм хезмђт ветераннары тарафыннан оештырылган шушы мђдђният учагы бђйрђм кичђсен әзерләп бетеп килә.
“Без кабызган утлар” клубын 1982 елда бер тљркем татар агайлары џђм апалары оештырган иде. Ђ бу тђкъдимне аларга Башкортстанныћ атказанган мђдђният хезмђткђре Мђрфуга апа Ђмирова тђкъдим иткђн. Ић башта бу сђнгать тљркеменђ танылган ќырчы-композитор, Башкортстанныћ атказанган сђнгать эшлеклесе Мљфтђдин Гыйлђќев ќитђкчелек итте. Аннан соћ ветераннарныћ сђнгать ќитђкчесе булып байтак еллар шулай ук њзешчђн композитор Мљдђрис Морзаханов эшлђде. Хђзерге кљндђ бу вазыйфаны талантлы яшь сђнгать белгече Индира Шђяпова тарта. Оста баянчы Ђлдђм Нуретдинов исђ биредђ алыштыргысыз музыкант.
Хљрмђтле ветераннарыбызныћ чирек гасырдан артык эшлђњче клубы районда оештырылучы барлык мђдђни чараларда џђм сђнгать бђйгелђрендђ ихлас катнаша. Анда милли ќыр-моћнарыбызны бар књћеле белђн яраткан утызга якын кеше даими йљри. Республика књлђмендђ њткђрелњче сђнгать бђйгелђрендђ дђ “Без кабызган утлар” клубы ђгъзалары ђллђ књпме ќићњлђр яулады. Сђнгать тљркеме чыгышларын књршедђге Кушнаренко, Илеш, Чакмагыш, Яћавыл районнары тамашачылары да карап сокланды.
Әле 9 майга багышлап әзерләнүче бђйрђм тамашасы сугыш џђм хезмђт ветераннары хоры башкаруындагы “Ќићњчелђргђ дан” ќыры белђн башланып китәчәк. Аннан соћ клуб ђгъзалары үз репертуарларындагы иң матур җырларны башкарачак. Кичђ барышында кайбер спектакльлђрдђн љзеклђр књрсђтү дә каралган.