news_header_top_970_100
16+
news_header_bot_970_100

Башкортстанда яшђњче татар шагыйренең яңа китабы чыкты

“Кояш артыннан йөгерәм” исемле бу китап татар телендә 2 мең данәдә басылган

(Уфа, 8 октябрь, “Татар-информ”, Фђнис Фђтхуллин). Башкортстанда яшђп иќат итњче књренекле татар шагыйре Салават Рђхмђтулла тормышында истәлекле вакыйга.
Башкортстанның Зәйнәп Биишева исемендәге “Китап” дәүләт нәшриятында аның чираттагы шигъри җыентыгы дөнья күрде. “Кояш артыннан йөгерәм” исемле бу китап татар телендә 2 мең данәдә басылган. Әлеге җыентык Салават Рәхмәтулланың ташка басылган сигезенче китабы.
Салават Рђхмђтулланыћ исеме Башкортстанда гына тњгел, ђ Татарстанда да, татарлар яшђгђн башка тљбђклђрдђ дђ кић билгеле. Аныћ ђдђби иќаты ђле 70 нче елларда ук башлана џђм шунда ук танылу ала башлый. Салават Рђхмђтуллага шагыйрь булырга Ходай њзе кушкан дисђћ дђ була. Књренекле ђдибебез Галимќан Ибраџимовныћ туган ягы – Авыргазы районыныћ Солтанморат авылында туып њскђн џђм кечкенђдђн њк милли ђдђбиятыбызга гашыйк булган Салават Рђхмђтуллин ђдђби эстафетаны кабул итеп алырга тиеш булгандыр.
Салават Рђхмђтулланыћ ђдђбиятка юлы књп кенђ язучы џђм шагыйрьлђрнеке кебек матбугат белђн яисђ џљнђри язучылык белђн бђйле тњгел. Аныћ њз юлы бу тђћгђлдђ. 1965 елда Стђрлетамак дђњлђт педагогия институтын тђмамлагач, байтак еллар њзенећ туган авылында мљгаллимлек кыла, директор урынбасары вазыйфаларын башкара ул. Аннан соћ Стђрлетамак шђџђрендђ БР Язучылар берлегенећ тљбђк оешмасы эшли башлагач, С. Рђхмђтулланы анда чакыралар. Язучылар оешмасы эшендђ актив катнашу белђн бергђ, татар ђдибе Стђрлетамак дђњлђт педагогия институтында мљгалллим булып та эшли.
Кайда гына нинди генђ вазыйфалар башкарса да, Салават Рђхмђтулла ђдђби иќаттан аерылмый. Љлкђннђргђ дђ, балалар љчен дђ берничђ шигъри ќыентык нђшер итђ ул, аныћ яћа шигырьлђре џђм поэмалары тљрле матбугат басмаларында даими дљнья књреп тора. Талантлы ђдипнећ “Ђйтелмђгђн ђйтер сњзлђрем”, “Књперлђр” дип исемлђнгђн китаплары да ђдђбият сљючелђр џђм тђнкыйтьчелђр тарафыннан аеруча югары бђя алды. “Кояш артыннан йөгерәм” дигән чираттагы җыентыгының да китап кибетләре шүрлекләрендә озак ятмаячагына иманыбыз камил.

autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2
news_bot_970_100