news_header_top_970_100
16+
news_header_bot_970_100

Башкортстанда танылган ђдипне искђ алалар

Башкортстанныћ Кырмыскалы районында талантлы татар язучысы Фђнил Ђсђновны искђ алу чаралары башланды. Исән булса, бүген аңа 80 яшь тулган булыр иде

(Уфа, 30 декабрь, «Татар-информ», Фђнис Фђтхуллин). Башкортстанныћ Кырмыскалы районында талантлы татар язучысы Фђнил Ђсђновны искђ алу чаралары башланды. Исән булса, бүген аңа 80 яшь тулган булыр иде.
Талант иясен хљрмђтлђп искђ алу љчен, Кырмыскалыга Уфадан да байтак кына язучылар, журналистлар баруы көтелә. Кырмыскалы районыныћ Њзђк китапханђсендђ ђдипнећ тормыш юлын џђм иќатын чагылдыручы књргђзмђ почмак эшлђнгђн. Хђтер кичђсе дђ шушы китапханђнећ зур залында њтәчәк.
Фђнил Ђсђнов ђдђби иќатка журналистика аша килде. Башта ул республикада татар телендђ чыгучы «Кызыл таћ» гђзитендђ калђм шомарта, аннан соћ озак кына еллар Башкортстан Журналистлар берлегенећ ќаваплы секретаре вазыйфаларын башкара. 1960 елда «Юкђлђр чђчђк атканда» исемле тђњге проза ќыентыгы дљнья књргђннђн соћ, Ф. Ђсђнов язучылык иќатына ныклап тотына. Аныћ «Вђгъдђ», «Урманчы малае», «Яралы мђхђббђт», «Гљллђр яфрак яћарта» кебек повестьлары милли прозаныћ дђрђќђсен књтђрњгђ зур љлеш кертте. Проза жанрында эшлђњ белђн бергђ, соћгы елларда Ф. Ђсђнов драматургия љлкђсендђ дђ ќимешле иќат итте. Аныћ «Тол хатын», “Гомер узмый заяга”, «Алсу таћнар», «Кић урамнар тар иде» кебек пьесалары нигезендђ сђхнђлђштерелгђн спектакльлђр берничђ театрныћ репертуарыннан озак еллар тљшмђде. Фђнил Ђсђнов шигырьлђренђ композиторлар Рим Хђсђнов белђн Тђлгать Шђрипов язган ќырлар бњген дђ популяр булып кала.
Башкортстандагы “Кызыл таћ” газетасында утыз љч ел эшлђгђн џђм аныћ баш мљхђррире дђ булган татар язучысы Расих Ханнанов ђйтњенчђ, Фђнил Ђсђнов, республикадагы књп кенђ татар ђдиплђре кебек њк, башкорт ђдђбиятын баетуга зур љлеш кертте, шућа да аныћ истђлеген мђћгелђштерњ юнђлешендђ зур эшлђр башкару зыян итмђс иде.


autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2
news_bot_970_100