news_header_top_970_100
16+
news_header_bot_970_100

Башкортстанда Сђйфи Кудашны искә алалар

Сђйфи Кудашныћ тууына 115 ел тулуга республиканыћ књп кенђ районнарында џђм Уфаныћ њзендђ зур игътибар бирелә

(Уфа, 6 октябрь, “Татар-информ”, Фђнис Фђтхуллин). Башкортстанныћ халык шагыйре Сђйфи Кудашныћ тууына 115 ел тулды. Шушы уңайдан республикада хәтер чаралары башланып тора.
Уфадан бер төркем язучылар һәм С.Кудашның туганнары аның туган авылы – Башкортстанныћ Чишмђ районы Келђш авылына кайтып олуг ђдипнең йорт-музеенда булачак. Анда С.Кудашның якташлары әдипнең тормышын џђм иќат юлын яктырткан бик књп материаллар џђм документлар, фотосурђтлђр туплаган. Байтак кына ядкђрлђрне Сђйфи Кудашныћ кызы Сљембикђ ханым да бњлђк итте музейга. Килђчђктђ халык шагыйре музеен тарихи ђсбаплар белђн тагын да баету љчен, аныћ белђн аралашкан язучыларга џђм кић ќђмђгатьчелеккђ мљрђќђгать тђ ясалды. Њзлђрендђ С. Кудашка кагылышлы кызыклы сурђтлђр џђм истђлеклђр булучылар аларны музейга тапшыра ала.
Сђйфи Кудашныћ тууына 115 ел тулуга республиканыћ књп кенђ районнарында џђм Уфаныћ њзендђ зур игътибар бирелә. Мђктђплђрдђ џђм китапханђлђрдђ Сђйфи Кудашка багышлап китап укучылар конференциялђре оештырыла, олуг ђдипнећ тормыш юлын џђм иќатын чагылдырган књргђзмђлђр ачыла.
Бүген республиканың кайбер газеталарында Сәйфи Кудашка багышланган күләмле мәкаләләр дөнья күрде. “Кызыл таң” татар газетасы да бу датага зур урын биргән. С. Кудашның үзе турындагы истәлекләр белән бергә аның шигырьләре дә басылган анда.
Чишмђ районыныћ Келђш исемле татар авылында туып њскђн Сђйфи Кудаш, республикадагы башка књп кенђ татар ђдиплђре кебек њк, башкорт ђдђбияты њсешенђ зур љлешен кертте. Њзенећ озын гомерендђ (ђдип йљз яшенђ чак кына ќитмђде) Сђйфи ага Татарстан калђм ђџеллђре белђн дђ гел дустанђ аралашып яшђде џђм њзенећ истђлеклђрендђ дђ моны кић чагылдырды. Халык шагыйренећ сљекле кызы Сљембикђ ханым атаклы ђтисенећ кульязма рђвешендђ сакланган ђсђрлђрен џђм истђлек язмаларын туплап өч китап чыгарды инде. Бу юнђлештђге эшен ђле дђ дђвам итњен ђйтә ул.

autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2
news_bot_970_100