news_header_top_970_100
news_header_bot_970_100

Башкортстанда “Керђшен салкыннары” сђнгать фестивале башланды

Уналтынчы тапкыр њткђрелњче бу сђнгать бђйгесендђ катнашу љчен быел ќђмгысе 300 гђ якын егет һәм кыз килде

(Уфа, 19 гыйнвар, “Татар-информ”, Фђнис Фђтхуллин). Башкортстанның Бөре шәһәрендә бүген “Керәшен салкыннары” җыр-моң бәйрәме башланып китте.
Уналтынчы тапкыр њткђрелњче бу сђнгать бђйгесендђ катнашу љчен быел ќђмгысе 300 гђ якын егет һәм кыз килде.
Популяр музыка-ќырлар, биюлђр фестивалендђ кљчлђрен сынап карау телђген белдереп, Башкортстан џђвђскђр яшь артистлары белђн бергђ Татарстаннан да, Чилђбе, Самара љлкђләреннђн џђм башка шђџђрлђрдђн байтак аерым сђнгатькђрлђр џђм иќат тљркемнђре дә килгән Бөрегә.
Сђнгать ярышмасы 24 гыйнварга кадђр дђвам итђчђк џђм ќићњчелђрнећ Гала-концерты белђн тђмамланачак.
Чираттагы ќыр-моћ фестивалендђ үз кљчлђрен сынап карарга телђњчелђр арасында татар џђм керђшен татарлары ќырчылары џђм иќат тљркемнђре дђ байтак.
“Быелгы бђйрђмгђ без аеруча ќитди ђзерлђндек, - ди Бљре шђџђре џђм районы хакимияте җитәкчеләре. - Шђџђр мђдђният сараен матур итеп тљзеклђндердек, анда яћа аппаратуралар урнаштырдык. Кыскасы, яшьлђргђ њз мљмкинлеклђрен тулысынча књрсђтњ љчен, бар шартларны булдырырга тырыштык. Шућа да сђнгать фестиваленећ матур њтђчђгенђ бернинди шигебез дђ юк”.
Бђйгелђр, џђр елдагыча, “Вокал-соло”, “Хореография”, “Тљркемнђр” дип аталган љч номинациядђ оештырыла. Чыгышларга Уфа Сђнгать училищесы џђм Уфа дђњлђт сђнгать академиясе мљгаллимнђре катнашлыгындагы махсус жюри бђя бирђчђк. Сђнгать бђйгесен карарга тамашачыларныћ да књп йљрње бђйрђм рухын арттырачак, ђлбђттђ.


autoscroll_news_right_240_400_2
news_bot_970_100