news_header_top_970_100
16+
news_header_bot_970_100

Башкортстанда халык чђчђне Ярми Сђетен искђ алалар

Бу чаралар Сәет Исмәгыйлевның тууына 125 ел тулуга багышлана

(Уфа, 28 сентябрь, “Татар-информ”, Фђнис Фђтхуллин). Башкортстанныћ Чишмђ районында талантлы миллђттђшебез, халык чђчђне, виртуоз музыкант џђм ќырчы Сђет Исмђгыйлевне искђ алу чаралары башлана.
Бу чаралар Сәет Исмәгыйлевның тууына 125 ел тулуга багышлана. Чишмђ районы – атаклы шђхесебезнећ туган ягы. Биредђге тљбђкне љйрђнњ музеенда аныћ тормышы џђм иќаты хакында зур гына књргђзмђ почмак та эшлђнгђн.
Халык чђчђнен искђ алу чараларына Уфадан аныћ туганнары белђн бергђ язучылар, журналистлар џђм сђнгать осталары да кайта. Кунаклар арасында Сђет аганыћ њзен књреп белгђн, хђтта аныћ белђн бергђлђп иќат иткђн кешелђр дђ булуы андагы кичђне тагын да эчтђлеклерђк итәчәк, билгеле.
Башкортстанныћ Чишмђ районындагы Ярми исемле бик матур татар авылында туып њскђн Сђет Исмђгыйлев, озын тормыш юлы њтеп, иќатында зур казанышларга иреште. Гомеренећ соћгы кљннђренђ кадђр иќат дђртен сњндермичђ, сиксђннећ љстендђ дђ тљрле мђдђни чараларда сђхнђлђрдђн тљшмичђ чыгыш ясап йљргђн талантлы шђхес иде С. Исмђгыйлев. Аеруча скрипкада милли кљйлђребезне бик оста башкара торган була халык чђчђне. “Милли моћ-аџђћнђребезне бик тљгђл џђм тђэсирле яћгырата, књћел кылларына бик тђ хисле њтеп керђ торган уен коралы ул – скрипка”, – ди торган була Сђет ага.
Бђлђкђйдђн њк ќыр-моћга џђм музыка коралларында уйнауга ђвђс булган Сђет Исмђгыйлев бар гомерен халкыбызныћ фольклор иќатын љйрђнњгђ, борынгы чђчђннђрнећ игелекле эшлђрен дђвам итњгђ багышлый. Њзе шигырьлђр яза, њзе аларга кљй иќат итђ џђм тљрле музыка коралларында уйнап, шул ќырларны соклангыч оста итеп башкара да белђ Ярми Сђете. Књренекле чђчђнне халык ђнђ шулай њз итеп, яратып “Ярми Сђете” дип кенђ дђ атап йљртђ. Шулай итеп њзенећ туган авылы Ярмине дђ данлый, аны кић ќђмђгатьчелеккђ таныта халык таланты. Милли мђдђниятне џђм сђнгатьне њстерњгђ керткђн зур љлешен искђ алып, Сђет Исмђгыйлевка 1944 елда Башкортстанныћ халык чђчђне дигђн мактаулы исем бирелђ. Књпкырлы талант иясе, татар џђм башкорт халкыныћ уртак горурлыгы булган С. Исмђгыйлев 1977 елда 88 яшендђ Уфада вафат була.


autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2
news_bot_970_100