news_header_top_970_100
16+
news_header_bot_970_100

Башкортстан њзенећ дђњлђт бђйрђмен билгели

11 октябрь Башкортстанныћ тљп бђйрђме – Республика кљне буларак билгелђнђ

(Уфа, 7 октябрь, “Татар-информ”, Фәнис Фәтхуллин). Башкортстан бу кљннђрдђ бђйрђм рухында яши. Мђгълњм булуынча, 11 октябрь Башкортстанныћ тљп бђйрђме – Республика кљне буларак билгелђнђ.
Быел бу бђйрђмнећ 19 еллыгы. 1990 елда Башкортстанныћ дђњлђт мљстђкыйльлеге турында игълан ителгђннђн бирле, 11 октябрь кљне џђр елны рђсми рәвештә, ић зур бђйрђмнђрнећ берсе буларак, дђњлђт бђйрђме сыйфатында тантана ителђ.
Соћгы елларда Россиянећ Татарстан белђн Башкортстанныћ суверенлык мљмкинлеклђрен нык кына кысканнан соћ, бу бђйрђмнећ сђяси эчтђлеге кимесђ дђ, халык бу бђйрђмне барыбер кљтеп ала, њзенећ књћелен књтђрергђ тырыша.
Республика кљне Башкортстанда шушы атна башында ук бђйрђм ителђ башлады. Хезмәт алдынгыларын, төрле иҗади бәйгеләрдә җиңүчеләрне котлау, бүләкләү чаралары бара. Ђмма шушы бђйрђмнећ рђсми тантаналары Уфада 9 октябрь кљнне њтә. Башкортстан дәүләт опера һәм балет театрында тантаналы җыелыш булачак.
10 октябрь көнне мәдәни һәм спорт чаралары төрле районнарда дәвам итә. Ә инде 11 октябрь көнне Башкортстанныћ югары ќитђкчелђре, депутатлар, иќтимагый џђм дини оешмалар вђкиллђре башкаланыћ Дуслык монументына килеп, џђр елдагыча, андагы џђйкђл алдына чђчкђлђр салачак. Шунда ук сђнгать тљркемнђренећ матур чыгышлары да була. Аннан соћ бђйрђмдђ катнашучылар башкаланыћ Совет мђйданындагы џђм Кунаксарай сђњдђ итњ-ял њзђге янында сђнгать коллективлары оештырган тамашаларны карарга килә.
Ул кљнне Уфаныћ барлык зур мђйданнарында ачык џавада сђнгать коллективларыныћ џђм танылган ќырчыларныћ концертлары књрсђтелђчђк. Мђскђњдђн дђ ќырчылар чакырылган. Ђ кичен башкаланыћ берничђ урынында лазер-шоу оештырыла һәм бђйрђм фейерверклары атылачак.

autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2
news_bot_970_100