news_header_top_970_100
16+
news_header_bot_970_100

Башкортстан киез сәнгате осталары зур уңыш яулады

Әлеге фестиваль Уфада өч атна дәвам итте һәм анда киез сугу осталары булган рәссамнар да, рәссамлыкка укучы талиплар да катнашты

(Уфа, 28 сентябрь, “Татар-информ”, Фәнис Фәтхуллин). Башкортстан дәүләт педагогия университетының рәсем-графика факультеты деканы, татар рәссамы Тәлгать Мәсәлимов белән Стәрлетамак шәһәреннән яшь рәссам Гүзәл Мөхәммәдьярова “Сәнгати киез” республика фестиваль-бәйгесендә гран-при алды.
Әлеге фестиваль Уфада өч атна дәвам итте һәм анда киез сугу осталары булган рәссамнар да, рәссамлыкка укучы талиплар да катнашты. Россиянең башка төбәкләреннән дә әлеге чарада катнашучылар булуы аның географиясен киңәйтте.
Башкортстанда соћгы елларда киез басу џђм киезгђ сурђтлђр тљшерњ сђнгатен яћадан тергезђ башладылар. Шушы башлангычны, ягъни Башкортстанда киез басу џђм аћа бизђклђр тљшерњ сђнгатен янђ дђ тергезњ эшенђ Башкортстан дђњлђт педагогия университетыныћ сынлы сәнгать-графика факультеты џђм республикадагы “Тамга” дип аталган рђссамнар берлђшмђсе алынды.
Элек-электђн татар џђм башкорт халыкларында киездђн сугылган келђмнђр, сђкегђ сала торган япмалар, идђн паласлары, диварга элђ торган сђнгати эшлђнмђлђр књп хђзерлђнђ торган булган. Бу эш шактый мђшђкатьле џђм иќади сђлђтлелекне дђ талђп итђ. Киезгђ тљрле бизђклђр салу гадђте дђ кић кулланылган.
“Менђ шул њзенчђлекле кђсеп Башкортстанда да, Татарстанда да соћгы дистђ елларда онытылуга дучар ителгђн иде, - ди књренекле рђссам, Башкортстан дђњлђт педагогия университетыныћ рђсем-графика факультеты деканы Тђлгать Мђсђлимов. – Менђ безнећ талиплар џђм бер тљркем рђссамнар хђзер шушы сђнгать тљренђ ќитди игътибар бирђ башлады.
Башкортстанда былтыр “Россия” телевидение каналы хезмђткђрлђре булып киткђн иде. Алар, аерым алганда, республикадагы њзенчђлекле кђсепчелек – киез басу џђм киезгђ сурђтлђр тљшерњ иќаты белђн дђ кызыксынды џђм, махсус бер тапшыру әзерләп, аны бар илгђ књрсђтте.
Башкортстанныћ Ђбќђлил районы њзђге Аскар авылында узган елда Башкортстан дәүләт педагогия университеты мљгаллимнђре џђм талиплары киез сәнгатенә багышлап зур фестиваль оештырды. Шул бәйрәм кысаларында “Киез келђмнђрдђ милли бизђклђребез” дип исемлђнгђн семинар-књргђзмђ дђ эшләде. Ул чарада халык талантлары, џђвђскђр рђссамнар џђм џљнђрчелђр дђ катнашты. Семинар-књргђзмђ, њзенчђ шушы юнђлештђ тђќрибђ уртаклашу, килђчђккђ бурычлар билгелђњ максатында, оештырылды.
Ул очрашулар барышында кызыксынучылар хђтта, киез сугучылар янында булып, алардан књп нђрсђгђ дђ љйрђнә алды. Районның Бурангол авылында исә Киез сугу йорты да ачылды. Киездђн бизђкле итеп сугылган келђмнђр дә, төрле картиналар да бар анда. Алар њзлђренећ миллилеге белђн дикъкатьне ќђлеп итђ. Аларда тљрле табигать књренешлђреннђн алып талантлы миллђттђшлђребезнећ портретларына хђтле сурђтлђнгђн.
Уфадагы “Тамга” берлђшмђсе алты ел элек оештырылган иде. Сынлы сђнгать осталары киез келђмнђр љслеклђрен тљрле сурђтлђр тљшерњгђ файдалана башлады џђм бу иќат ќимешлђре тамашачылар арасында да, сђнгать белгечлђре даирђсендђ дђ зур кызыксыну уятты. Хђзер инде њз ђсђрлђрен талант иялђре нинди дђ булса темага багышлый башлады.
Быел гыйнвар ае азагында Казанда “Төрки дөньяда киез сәнгате:тарих һәм хәзерге заман” дип аталган халыкара симпозиум һәм аның кысаларында күргәзмә үткән иде. Якташыбыз Тәлгать Мәсәлимов та шул абруйлы җыенга киез сәнгате өлкәсендәге оста белгеч буларак чакырылды. Казандагы симпозиумга талиплар тарафыннан иҗат ителгән киездән эшләнгән егермедән артык композицияне алып барды ул. Тәлгать Мәсәлимов Казандагы җыенда киез сәнгате буенча мастер-класс та бирде. Әле ул җитәкчелек иткән рәсем-графика факультетында рәссамлыкка укучы талиплар гына түгел, ә башка белгечлекләр буенча белем алучылар да, үз теләкләре белән, киез сәнгате буенча осталык дәресләре үтә.

autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2
news_bot_970_100