news_header_top_970_100
16+
news_header_bot_970_100

Бњген 6 мећгђ якын укучы милиция књзђтњендђ

Матбугат конференциясендђ љстђмђ белем бирњ, спорт учреждениелђренећ эшчђнлеге, балаларныћ ялын файдалы итњ хакында сњз булды

(Казан, 28 гыйнвар, «Татар-информ», Милђњшђ Низаметдинова). Бњген Республика матбугат џђм массакњлђм коммуникациялђр агентлыгында Татарстанда балалар џђм яшњсмерлђрнећ мђктђптђн тыш эшен оештыру мђсьђлђлђре буенча матбугат конференциясендђ љстђмђ белем бирњ, спорт учреждениелђренећ эшчђнлеге, балаларныћ ялын файдалы итњ хакында сњз булды.

ТР мђгариф џђм фђн министры урынбасары Айрат Зиннуров биргђн мђгълњматлар буенча, Татарстанда 24,7 мећнђн књбрђк класс ќитђкчесе, педагог-тђрбияче балаларныћ мђктђптђн тыш ялын кайгырта. Алар арасында ел да грантларга конкурслар уздырыла, быелгысына мартта нђтиќђ ясалачак џђм приз фонды 300 мећ сум тђшкил итђ.

2009 ел мђгарифтђ Балалар хђрђкђте елы дип аталган иде, шућа 332,8 мећнђн артык бала ќђлеп ителде, аныћ кысаларында тљрле чаралар њткђрелде, дип, А.Зиннуров ел дђвамында оештырылган чараларга тукталды. Республикада 543 волонтерлык џђм 4700лђп тимурчылар отрядлары исђплђнђ, алар карамагына ярдђмгђ мохтаќ 10,5 мећ чамасы љлкђн кеше бирелгђн. Мђктђплђрдђ 853 музей эшли џђм аларныћ барысы да сертификациялђнгђн, кайберлђре њзђк мњзейныћ филиалы буларак теркђлгђн, балалар исђ аларныћ эшенђ телђп катнаша.

Укучыларга љстђмђ белем бирњ буенча ТР Яшьлђр эшлђре, спорт џђм туризм, ТР Мђдђният министрлыклары карамагында 448 учреждение эшли џђм аларга 350 мећ чамасы бала йљри, ђ ТР Мђгариф џђм фђн министрлыгы карамагында 221 учреждение, аларга исђ 243 мећ тирђсе бала њзенђ охшаган шљгыль таба, тагын 4102 тњгђрђккђ 11 мећнђн књбрђк бала йљри, диде министр урынбасары. Россиякњлђм уздырылган тљрле конкурсларда катнашып, былтыр 435 укучы призер булып, республика данын арттырып кайткан. Республикада балалар џђм яшњсмерлђрнећ 155 спорт мђктђбе, 60 картинг клубы бар, былтыр балаларныћ 1868 ќђйге сђламђтлђндерњ лагеренда 59 мећнђн артык бала ял иткђн. ТР Яшьлђр эшлђре, спорт џђм туризм министрлыгыныћ љстђмђ белем бирњ џђм социаль программалар бњлеге башлыгы Милђњшђ Галиева, быел 1 гыйнвар мђгълњматлары буенча, республиканыћ шђџђр џђм районнарында 212 клуб исђплђнђ, шуларныћ 115е – књп профильле, дип белдерде.

А.Зиннуров сњзлђренчђ, балаларныћ мђктђптђн тыш эшлђргђ ќђлеп итњ планында узган елны 164 мећ укучы булса, чынлыкта, 183 мећнђн књбрђк бала ќђлеп ителгђн, быелга исђ 195 мећ дип књзаллана.

Бљек Ватан сугышында Ќићњнећ 65 еллыгы ќитњ ућаеннан, џђйкђллђрне џђм истђлекле урыннарны саклау, карап тоту љчен, мђктђплђрдђ махсус отрядлар оештырыла. Казан шђџђре Башкарма комитетыныћ балалар џђм яшьлђр эшлђре буенча комитеты рђисе урынбасары Илнур Шакиров сњзлђренчђ, шђџђрдђ патриотик тђрбиягђ аеруча игътибар бирелђ башлады, ђйтик, Казанда булган 67 яшњсмерлђр клубларыннан декабрь аеннан џђр районда 1ђр патриотик юнђлешлесе ачылган.

Республикада њсеп килњче буын љчен 102 иќтимагый берлђшмђ џђм оешма бар, хђзерге вакытта волонтерлык хђрђкђте буенча ресурс њзђге булдыру турында сњз бара, књренђ ки, балаларга џђм њсмерлђргђ мђктђптђн тыш та њзенђ кызыклы шљгыль табуы проблема тњгел, диде М.Галиева.

Министр урынбасары А.Зиннуров сњзлђренчђ, милициядђ исђпкђ куелган балигъ булмаганнар саны былтыр, 2008 ел белђн чагыштырганда, 12 процентка кимегђн булса да, бњген 6 мећгђ якын укучы милиция књзђтњендђ. Димђк, проблемалар хђл ителеп бетмђгђн ђле.
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2
news_bot_970_100