Яңалыклар

барлык хәбәрләр Татарстан Россия

Шәхси мәгълүмат

“Татмедиа” акционерлар җәмгыятендә шәхси мәгълүматны эшкәртү сәясәте

1.ГОМУМИ ПОЛОЖЕНИЕЛӘР

1.1.“Татмедиа” акционерлар җәмгыяте (биредә – Җәмгыять) эшчәнлеген гамәлгә ашыру максатының төп шарты булып Җәмгыять эшкәртә торган кысаларда кешеләр турында шәхси мәгълүматны һәм технологик процессларны тиешле һәм җитәрлек дәрәҗәдә саклануны тәэмин итү тора.

1.2.Шәхси мәгълүмат куркынычсызлыгын тәэмин итү Җәмгыятьнең өстенлекле бурычларының берсе булып тора.

1.3. Әлеге Сәясәт кеше һәм граждан турында шәхси мәгълүматны эшкәрткәндә аның хокукларын һәм иреген, шул исәптән, шәхси тормышның, шәхес һәм гаилә серенең кагылгысызлыгына хокукларын тәэмин итү максаты белән, Җәмгыятьнең шәхси мәгълүматны эшкәртү принципларын, тәртибен һәм шартларын билгели, шулай ук Җәмгыятьтә кешеләр турында шәхси мәгълүмат белән эшләргә рөхсәте булган, шәхси мәгълүматны эшкәртү һәм саклау нормалары таләпләрен үтәмәгән өчен вазыфаи хезмәткәрләренең җаваплылыгын билгели.

1.6. Шәхси мәгълүмат конфиденциаль һәм катгый саклана торган мәгълүмат булып тора. Конфиденциаль мәгълүматны саклау турында Җәмгыятьнең эчке документларында билгеләнгән барлык таләпләр шәхси мәгълүматка да кагыла.

2. ШӘХСИ МӘГЪЛҮМАТ ТӨШЕНЧӘСЕ ҺӘМ СОСТАВЫ

2.1.Җәмгыятьтә саклана торган шәхси мәгълүмат исемлеге Россия Федерациясенең 2006 елның 27 июлендә чыккан № 152 “Шәхси мәгълүмат турында” Федераль закон нигезендә төзелә.

2.2.Җәмгыятьтә билгеле бер йә билгеләнә торган физик затка (шәхси мәгълүмат субъектына) турыдан-туры йә турыдан-туры булмаган рәвештә мөнәсәбәте булган теләсә нинди мәгълүмат шәхси мәгълүмат дип исәпләнә.

2.3.Җәмгыять түбәндәге шәхси мәгълүмат субъектларының шәхси мәгълүматын эшкәртә:

• Җәмгыять хезмәткәре турында шәхси мәгълүмат – Җәмгыятькә хезмәт мөнәсәбәтләре белән бәйле рәвештә кирәк булган һәм билгеле бер хезмәткәргә кагыла торган шәхси мәгълүмат.

• аффиляцияле зат турында шәхси мәгълүмат йә җитәкче, катнашучы (акционер) яки Җәмгыятькә карата аффиляцияле юридик шәхес булган хезмәткәр турында шәхси мәгълүмат –Җәмгыятьнең эшчәнлеге турындагы федераль закон һәм норматив-хокукый актлар таләп иткән хисап документларында чагылдырырга кирәк булган мәгълүмат.

Клиент (потенциаль Клиент, партнер, контрагент) шәхси мәгълүматы, шулай ук җитәкче, катнашучы (акционер) йә Җәмгыятьнең Клиенты (потенциаль клиенты, партнеры, контрагенты) булган юридик зат хезмәткәр турында шәхси мәгълүмат - Җәмгыятькә Клиент белән килешү буенча мөнәсәбәтләр кысаларында бурычларын башкару һәм Россия Федерациясе законнары таләпләрен үтәү өчен кирәк булган мәгълүмат.

3. ШӘХСИ МӘГЪЛҮМАТНЫ ЭШКӘРТҮ МАКСАТЛАРЫ

3.1. Җәмгыять шәхси мәгълүматны эшкәртүне түбәндәге максатларда башкара:

гамәлдәге закон һәм Җәмгыятьнең Уставында рөхсәт ителгән очракларда физик, юридик затлар, шәхси эшмәкәрләр һәм башка затлар белән гражданлык-хокукый килешүләр төзү, аланы башкару һәм туктату өчен;

Җәмгыятьнең кадрлар хисабын оештыру, законнар һәм башка норматив-хокукый актларны үтәүне тәэмин итү, хезмәт һәм гражданлык-хокукый килешүләр буенча бурычлар турында килешүләр төзү һәм аларны башкару; кадрлар эшен алып бару, хезмәткәрләргә эшкә урнашырга, белем алырга һәм хезмәттә яңа вазифаларга билгеләнергә, төрле ташламаларны файдаланырга ярдәм итү; физик затларга салымны билгеләү һәм түләү белән бәйле салым законнары таләпләрен үтәү, шул исәптән бердәм социаль салым, табыш алучы һәр аерым кеше турында мәҗбүри пенсия иминияте һәм аны тәэмин итү өчен кертемнәрне исәпләгәндә кирәк булган шәхси мәгълүмат формалаштырганда һәм күрсәткәндә исәпкә алына торган пенсия турындагы законнарын үтәү; Россия Хезмәт кодексы, Россия Салым кодексы, федераль законнар, аерым алганда: “Мәҗбүри пенсия иминияте системасында шәхси (персонифицированный) хисап турында”, “Шәхси мәгълүмат турында”, шулай ук Җәмгыятьнең уставы һәм эчке документлары нигезендә беренчел статистика документларын тутыру.

4. ШӘХСИ МӘГЪЛҮМАТНЫ ЭШКӘРТҮ ВАКЫТЫ

4.1. Шәхси мәгълүматны эшкәртү вакыты шәхси мәгълүмат субъекты белән килешү гамәлдә булган вакыт, Россия Федерациясе Мәдәният министрлыгы 25.08.2010 чыгарган № 558 “Дәүләт органнары, җирле үзидарә органнары һәм оешма белән эшчәнлек процессында, саклау вакытын күрсәтеп, барлыкка килә торган типовой идарә архив документлары исемлеге” турындагы Карар, Россия Федерациясе ФКЦБ 16.07.2003 чыгарган № 03-33/пс “Акционерлар җәмгыяте документлары тәртибе һәм саклау вакыты буенча Положениене раслау турында” Карар, шикаять бирү вакыты, шулай ук Россия Федерациясе законнары һәм Россия Җәмгыятенең норматив документлары таләпләре нигезендә билгеләнә.

4.2. Җәмгыятьтә шәхси мәгълүмат субъектлары турында белешмә булган документлар барлыкка килә һәм саклана. Типовой формадагы белешмәләрне Җәмгыятьтә куллануга таләпләр Россия Федерациясе Хөкүмәте 15.09.2008 чыгарган № 687 “Шәхси мәгълүматны эшкәртүнең автоматлаштыру чаралары файдаланмыйча башкарыла торган үзенчәлекләре буенча Положениены раслау турында” Карар белән билгеләнә.

5. ХОКУКЛАР ҺӘМ БУРЫЧЛАР

5.1. Җәмгыятьнең хокуклары һәм бурычлары

5.1.1. Шәхси мәгълүмат операторы буларак, Җәмгыятьнең хокуклары:

үз мәнфәгатьләрен судта яклау;

гамәлдәге закон рөхсәт иткән очракта, шәхси мәгълүматны өченче затка (салым, хокук саклау органнары һ.б.) тапшыру;

законда каралган очракларда шәхси мәгълүмат бирүдән баш тарту;

законда каралган очракларда субъект турындагы шәхси мәгълүматны аның рөхсәтеннән башка куллану.

5.2.Шәхси мәгълүмат субъекты хокуклары һәм бурычлары

5.2.1. Шәхси мәгълүмат субъекты хокуклары:

әгәр шәхси мәгълүмат тулы булмаса, искерсә, төгәл булмаса, законсыз алынган булса, эшкәртү өчен белдерелгән максатка ярашлы булмаса, үзе турында шәхси мәгълүматны төгәллеккә китерүне, аларны блокировать итүне йә бетерүне таләп итү, шулай ук үз хокукларын яклау өчен законда каралган чараларны куллану;

үзе турында Җәмгыять эшкәртә торган шәхси мәгълүмат исемлеген, аларның чыганагын таләп итү;

үзе турында шәхси мәгълүматны эшкәртү вакыты, шул исәптән аларны саклау вакыты турында белешмә алу;

моңа кадәр үзе турында дөрес булмаган шәхси мәгълүмат җиткерелгән затларга андагы чыгармалар, төзәтүләр, өстәмәләр турында хәбәр итүне таләп итү;

шәхси мәгълүматын эшкәрткәндә законсыз гамәлләр кылган йә тиешле гамәлләрне башкармаган очракта, шәхси мәгълүмат субъекты хокукларын яклау буенча вәкаләтле органга мөрәҗәгать итү йә үз хокукларын судта яклау;

үз хокукларын һәм законлы мәнфәгатьләрен яклау, шул исәптән суд тәртибендә чыгымнарны түләтү һәм (яки) мораль зыянны кайтару;

6. ШӘХСИ МӘГЪЛҮМАТНЫ ЭШКӘРТҮ ПРИНЦИПЛАРЫ ҺӘМ ШАРТЛАРЫ

6.1. Җәмгыять шәхси мәгълүмат эшкәртүне түбәндәге принциплар нигезендә башкара:

шәхси мәгълүматны эшкәртү максатының һәм ысулларының законлы һәм гадел булуы;

шәхси мәгълүмат эшкәртүнең шәхси мәгълүмат җыйганда алдан билгеләнгән һәм хәбәр ителгән максатларга, шулай ук Җәмгыятьнең вәкаләтләренә туры килүе;

эшкәртелә торган шәхси мәгълүмат күләме һәм сыйфаты, шәхси мәгълүматны эшкәртү ысуллары шәхси мәгълүматны эшкәртүнең бирелгән максатларына туры килүе;

шәхси мәгълүматның дөрес, эшкәртү максаты өчен җитәрлек күләмдә булуы, шәхси мәгълүмат җыйганда хәбәр ителгән максатлар өчен кирәкле күләмнән артык булган мәгълүматны эшкәртүне булдырмау;

шәхси мәгълүматтан төзелгән һәм максатлары үзара ярашлы булмаган мәгълүмат базаларының берләшүен булдырмау;

шәхси мәгълүматны эшкәртү максаты таләп иткәнгә караганда озаграк вакыт дәвамында шәхси мәгълүмат субъектын билгеләргә мөмкинлек бирә торган формада саклау;

шәхси мәгълүматны эшкәртү максатына ирешкәч, яки аларны эшкәртү ихтыяҗы югалгач, бетерү.

6.2. Шәхси мәгълүматны эшкәртү Россия Федерациясе законнары белән билгеләнгән шартлар нигезендә гамәлгә ашырыла.

7. ШӘХСИ МӘГЪЛҮМАТ КУРКЫНЫЧСЫЗЛЫГЫН ТӘЭМИН ИТҮ

7.1.Җәмгыять, очраклы рәвештә йә санкциясез куллануны, бетерүне, үзгәртүне, керүне блокировать итүне һәм башка санкциясез гамәлләрне булдырмас өчен, шәхси мәгълүмат куркынычсызлыгын тәэмин итү буенча кирәкле оештыру һәм техник чараларны үти.

7.2. Җәмгыятьтә шәхси мәгълүмат куркынычсызлыгын тәэмин итү буенча гамәлләрне координацияләү өчен җаваплы кеше билгеләнгән.

8. ЙОМГАКЛАУ ПОЛОЖЕНИЕЛӘРЕ

8.1. Әлеге Сәясәт Җәмгыятьнең бөтен кеше таныша ала торган эчке документы булып тора һәм Җәмгыятьнең рәсми сайтында урнаштырылырга тиеш.

8.2. Әлеге Сәясәткә шәхси мәгълүматны саклау һәм эшкәртү буенча яңа закон актлары һәм махсус норматив документлар барлыкка килгәндә үзгәртүләр, өстәмәләр кертелергә тиеш, ләкин өч елга бер тапкырдан да кимрәк түгел.

8.3. Әлеге Сәясәт таләпләрен үтәүне Җәмгыятьтә шәхси мәгълүмат куркынычсызлыгы өчен җаваплы кеше контрольдә тота.

8.4. Җәмгыятьтә шәхси мәгълүмат белән эшләү хокукы булган вазыфаи затларның шәхси мәгълүмат эшкәртүне һәм саклауны көйли торган норма таләпләрен үтәмәгән өчен җаваплылыгы Россия Федерациясе законнары һәм Җәмгыятьнең эчке документлары белән билгеләнә.

8.5. Әлеге Сәясәтне яңарту планнан тыш нигездә, шәхси мәгълүмат өлкәсендә законнар үзгәргәндә, шулай ук мәгълүмат куркынычсызлыгы буенча очракларны, мәгълүмати технологик процессларның мәгълүмати куркынысызлыгын тәэмин итү буенча файдаланыла торган чараларның актуальлеген, җитәрлеген һәм нәтиҗәлелеген анализлау нәтиҗәләре буенча башкарыла.

8.6. Сәясәтне яңарту өчен Куркынычсызлык департаменты җаваплы.

Бик мөһим һәм кызыклы хәлнең шаһиты булдыгызмы? Редакциягә хәбәр итегез!

+7 927 037-91-10