Башкортстанда татар генералын искђ алу чаралары њтте

Башкортстанныћ Бњздђк районында биредђ туып њскђн атаклы татар генералы Флњр Йосып улы Субаевны искђ алу чаралары њтте
(Уфа, 27 май, «Татар-информ», Фђнис Фђтхуллин). Башкортстанныћ Бњздђк районында биредђ туып њскђн атаклы татар генералы Флњр Йосып улы Субаевны искђ алу чаралары њтте.
Генерал туган Бњздђк районы Кыска Елга авылында џђм район њзђгендђ хђрби комиссариат хезмђткђрлђре хђтер кичђсен оештырды џђм мђктђп укучылары белђн очрашулар њткђрде.
Татар егете Флњр Субаев, гади авыл малаеннан генерал дђрђќђсенђ ќитеп, бар Башкортстанныћ горурлыгына ђверелде. Бњздђк районыныћ Кыска Елга исемле татар авылында туып-њскђн Флњр, мђктђп тамамлаганнан соћ, педагогия училищесында белем алып, тарих укытучысы булып эшли башлый. Ђмма бђлђкђйдђн хђрби хезмђткђ тартылган егет, тормышында кискен борылыш ясап, хђрби училищега укырга керђ џђм аннан соћгы бар хезмђт юлын гаскђри хезмђткђ багышлый. Алтмышынчы еллар азагында аны Благовещенск шђџђрендђге чик буе гаскђрлђре отряды командиры урынбасары итеп билгелилђр. Ђ 1977 елдан полковник Ф. Субаев Байкал арты чик буе гаскђрлђре округы командующие урынбасары вазыйфаларын башкара башлый. 1980 елда аћа генерал-майор дђрђќђсе бирелђ. 1984 елдан Флњр Субаев Ђфганстанга хәрби вазыйфага ќибђрелђ.
1990 елда хђрби хезмђтен тђмамлагач, генерал-майор якташыбыз Уфага ђйлђнеп кайта џђм биредђ дђ тынгысыз хезмђткђ чума. Башкортстанныћ Хокук саклау органнары ветераннарын социаль яклау ассоциациясе рђисе вазыйфаларын башкарганда ђллђ књпме игелекле эшлђре белђн хљрмђт яулый ул.
Халкыбызныћ књренекле улы 2000 елда арабыздан китте. Миллђтебез данын арттырган якташыбызны ел саен аныћ туган кљнендђ искђ алу чаралары њткђрелђ. Уфада Флњр Субаев соћгы елларда яшђгђн йорт алдында аныћ туганнары џђм хђрби хезмђткђрлђр ќыелып, биредђге диварга беркетелгђн хђтер тактасы алдына чђчкђлђр дђ салды.