Уфада књренекле татар галиме Радик Сибђгатовны искђ алдылар

Шушы ућайдан Уфада аны искђ алу кичђсе булып њтте
(Уфа, 16 июнь, “Татар-информ”, Фђнис Фђтхуллин). Башкортстандагы танылган татар галиме, профессор џђм татар милли хђрђкђтенећ актив ђгъзасы Радик Гали улы Сибђгатовныћ тууына 75 ел тулды.
Шушы ућайдан Уфада аны искђ алу кичђсе булып њтте. Анда атаклы миллђттђшебезнећ Башкортстан дђњлђт университетыныћ татар филологиясе кафедрасында бергђ эшлђгђн хезмђттђшлђре, књренекле галимнђр, татар милли хђрђкђте вђкиллђре џђм мђрхњмнећ туганнары катнашты.
Радик Сибђгатов гомеренећ соћгы 35 елын Башкортстан дђњлђт университетыныћ татар теле џђм ђдђбияты кафедрасында мљгаллимлек эшенђ багышлады. Шуныћ 16 елында бу кафедрага ќитђкчелек итте ул. Аныћ филологик фђн љлкђсендђге яћа ачыш булган гыйльми хезмђтлђре Башкортстанда гына тњгел, ђ Татарстанда џђм башка тљбђклђрдђ дђ кић мђгълњм. Њзе дђ 1987 елда ук фђн докторы дђрђќђсен алган књренекле галим татар кафедрасында югары ђзерлекле галимнђр џђм мљгаллимнђр коллективы туплый алды.
Радик Сибђгатов гомеренең соћгы ун елында татар милли хђрђкђтендђ дђ бик ихлас катнашты џђм халкыбыз мђнфђгатьлђрен яклауга књп кљч салды. Башкортстан Татар конгрессы Башкарма комитеты рђисенећ алыштыргысыз урынбасары иде ул. Радик ага Башкортстанда татар теленђ дђњлђт теле статусы алу љчен кљрђшнећ алгы сафында булды. Аныћ бу юнђлештђ башкарган олуг эшлђренђ Уфада ђле њткђн хђтер кичђсендђ дђ бик књп мактау сњзлђре ђйтелде.
Университет мљгаллиме, профессор Камил Дђњлђтшин ђйтњенчђ, Радик ага Сибђгатов Башкортстанда татар теленђ дђ њзенећ лаеклы дђрђќђсен талђп итеп књп эшлђр башкарды, хђзер инде бу эшне азагына ќиткерњ љчен яшь буын миллђтпђрвђрлђр тынгысыз хезмђт салырга тиеш.
Хђтер кичђсендђ чыгыш ясаучылар, гомумђн, Радик Гали улы Сибђгатовныћ тормышы џђм књпкырлы эшчђнлеге хакында бихисап ќылы сњзлђр ђйтте џђм аныћ истђлеген мђћгелђштерњ ќђџђтеннђн њз тђкъдимнђре белђн уртаклашты.
Радик аганың җәмәгате Алия ханым, татар оешмалары ярдәме белән, сөекле иренә бик матур итеп кабер ташын эшләтеп алган иде. Мәрхүмне искә алучылар Уфа зиратына барып, Радик аганың каберенә чәчкәләр дә салды.