Уфада књренекле татар рђссамының юбилей књргђзмђсе ачылды

Башкортстандагы танылган татар рђссамы, республиканыћ Салават Юлаев исемендђге дђњлђт бњлђге иясе Рафаэль Кадыйровныћ иќат тормышында истђлекле вакыйга
(Уфа, 15 май, “Татар-информ”, Фђнис Фђтхуллин). Башкортстандагы танылган татар рђссамы, республиканыћ Салават Юлаев исемендђге дђњлђт бњлђге иясе Рафаэль Кадыйровныћ иќат тормышында истђлекле вакыйга.
Башкортстанның М. Нестеров исемендәге дәүләт сәнгать музеенда бүген аныћ чираттагы шђхси књргђзмђсе ачылды. Бу күргәзмәсен Рафаэль Кадыйров үзенең 50 яшьлек юбилеена багышлый. Чираттагы экспозициягә кылкалђм остасы њзенећ соћгы елларда иќат иткђн илледән артык картинасын урнаштырган.
Рафаэль Кадыйров байтак еллар инде Ишембай шђџђрендђ яши џђм иќат итђ. Кечкендђн њк рђсем тљшерњгђ маџирлыгы булган сђлђтле малай њзен килђчђктђ, џичшиксез, бары тик рђссам итеп кенђ књрђ. Шућа да њз авылында дњрт сыйныф тђмамлагач, башта Уфадагы беренче интернат-мђктђптђ белем ала. Шунда рђсем сђнгате нечкђлеклђренђ ныклап тљшенђ башлый. Ђ аннан соћ Р. Кадыйров Башкортстан дђњлђт педагогия институтыныћ художество-графика факультетына укырга керђ џђм аны ућышлы тђмамлап, Ишембай шђџђренђ эшкђ ќибђрелђ.
Башта Ишембай шђџђрендђге 16нчы санлы урта мђктђптђ рђсем џђм сызым дђреслђрен алып бара яшь белгеч. Соћрак аћа шђџђрдђ ачылган сђнгать мђктђбе директорыныћ уку-укыту эшлђре буенча урынбасары вазыйфасын тђкъдим итђлђр.
Соћгы елларда Рафаэль ђфђнде ирекле рђссам сыйфатында эшли. Башкортстан џђм Россия Рђссамнар берлеге ђгъзасы булган талантлы иќатчы, њзен тулысынча сынлы сђнгать эшчђнлегенђ багышлап, тљрле шђџђрлђрдђ њзенећ шђхси књргђзмђлђрен оештыра. Бер њк вакытта њзенећ књп еллык иќатына йомгак ясаучы каталогын да ђзерлђп нђшер итте ул.
Рафаэль Кадыйровныћ ђсђрлђренђ Россия џђм чит иллђр сђнгать белгечлђре югары бђя бирђ. Аныћ иќаты белђн Мђскђњ, Санкт-Петербург, Казан кебек зур шђџђрлђрнећ сђнгать сљючелђре дђ танышканы бар. Р. Кадыйровныћ иќатын танылган татар рђссамы, М. Нестеров исемендәге музейның директоры урынбасары Финат Нәбиуллин да югары бәяләде әлеге күргәзмәне ачу тантанасында.