Башкортстан мђктђплђрендђ соћгы кыћгырау яңгырады

Быел республикада 40 мећгә якын бала 11 нче сыйныфны џђм 51 мећ бала 9 нчы сыйныфны тђмамлый
(Уфа, 25 май, “Татар-информ”, Фәнис Фәтхуллин). Башкортстан мђктђплђрендђ дђ 23 май кљнне књплђр љчен соћгы кыћгырау яћгырады.
Быел республикада 40 мећгә якын бала 11 нче сыйныфны џђм 51 мећ бала 9 нчы сыйныфны тђмамлый. Шушы ућайдан шимбә көнне барлык мђктђплђрдђ дђ бђйрђм тантаналары оештырылды. Мђгариф министры Зиннђт Аллаяров исђ барлык укучыларны џђм аларныћ укытучыларын чираттагы уку елы тђмамлану џђм чыгарылыш сыйныф балаларыныћ зур тормыш юлына аяк басуы белђн котлады.
“Быел да Башкортстанда Бердђм дђњлђт имтиханы системасы кулланылачак. Бу тәртип күп бәхәсләр уятса да, ул әле гамәлдә кала. Ничек кенә булса да, балаларга яхшы белем алу, ә укытучыларга сыйфатлы белем бирү таләпләре шул ук кала”, - дип белдерде Зиннәт Аллаяров журналистлар белән сөйләшүдә.