Башкортстан галименә Раил Кузеев исемендәге премия тапшырылды

Әлеге абруйлы бүләккә Раил Кузеевның беренче шәкерте Мирза Муллагулов лаек дип табылды
(Уфа, 10 июнь, “Татар-информ”, Фђнис Фђтхуллин). Башкортстанда фән өлкәсендә эшләүче галимнәргә мактаулы исемнәр һәм премияләр тапшырылды.
Бүләкләр арасында Башкортстанда яшђп, књренекле фђнни хезмђтлђре белђн бар дљньяга танылган татар галиме Раил Гомђр улы Кузеев исемендәге премия дә бар. Әлеге абруйлы бүләккә Раил Кузеевның беренче шәкерте Мирза Муллагулов лаек дип табылды. Тантаналы шартларда аңа бу бүләк Башкортстан Фәннәр академиясенең Этнология һәм этнография институтында тапшырылды.
Татарның асыл улы Раил Кузеев Башкортстанда џђм Россиядђ генђ тњгел, ђ бар тљрки дљньяда њзенећ бихисап яћа ачышлары џђм тынгысыз эшчђнлеге белђн лаеклы танылу алган зур галим џђм њзенчђлекле шђхес иде. Исән булса аңа 80 яшь тулган булыр иде.
Раил Кузеев тљрки халыклар тарихы белгече генђ тњгел, ђ фин-угыр тљркеменђ кергђн миллђтлђрнећ дђ тарихын џђм мђдђниятен бик яхшы белгђн џђм љйрђнгђн зур галим булды.
Хәзер Раил Кузеев исемендәге премия ел саен фән өлкәсендәге зур казанышларга ирешкән галимнәргә тапшырылачак.