Башкортстанда тимер юл џђлакђте корбаннарын искђ алалар

Бњген Башкортстанда матђм џђм хђтер чаралары башланды
(Уфа, 4 июнь, “Татар-информ”, Фђнис Фђтхуллин). Бњген Башкортстанда матђм џђм хђтер чаралары башланды.
Илнећ тљрле тарафларыннан килгђн кешелђр 1989 елда Башкортстанда џђлак булган туганнарын искђ ала.
20 ел элек, 4 июньгђ каршы тљндђ, Башкортстанныћ Иглин районы билђмђлђрендђ, Олы-Телђк авылы янында тимер юл фаќигасе булган иде. Шул тирђдђ, газ торбањткђргече тишелњ сђбђпле, џавага таралган газ шартлаудан, кара-каршы килњче ике поезд џђлакђткђ дучар булды. Нђтиќђдђ, 580 гђ якын кешенећ гомере љзелде.
Башкортстан тарихында гына тњгел, ђ бар ил тормышында моћарчы књрелмђгђн зур каза шулай итеп йљзлђрчђ гаилђгђ кара кайгы алып килде. Шушы куркыныч џђлакђт корбаннарын искђ алу љчен, Россия тљбђклђреннђн џђм кайбер якын чит иллђрдђн Уфага књп кенђ гаилђлђр килде.
Иртђнге якта, Уфа шђџђре тимер юл вокзалыннан, Олы Телђк станциясенђ таба, џђр елдагыча, “Хђтер” поезды кузгалды. Бњген Иглин районы њзђгендђ џђм Олы-Телђк авылында фаќига корбаннарын искђ алуга багышланган тљрле чаралар оештырыла.