Башкортстандагы “Сђхипќамал” дини курсларының имтиханнары тәмамланды

“Сђхипќамал” оешмасы рђисе Гљлќиџан Яџњдина ђйтњенчђ, аћа шушы курсларны ачу телђген књптђн инде белдереп йљрњчелђр булган
(Уфа, 19 май, “Татар-информ”, Фђнис Фђтхуллин). Башкортстандагы “Сђхипќамал” исемле татар хатын-кызлары ќђмђгать оешмасы каршындагы дини курсларда белем алучылар быелгы уку елын тәмамлап, имтиханнар бирде.
Ике дистәдән артык милләт хатын-кызлары чираттагы баскыч белем алуга сынауны уңышлы үтте.
“Сђхипќамал” татар хатын-кызлары ќђмђгать оешмасы берничә ел элек игелекле эш башлап ќибђргән иде. Тљрле яшьтђге гњзђл затларыбыз љчен дини курслар оештырды бу оешма вђкиллђре.
“Сђхипќамал” оешмасы рђисе Гљлќиџан Яџњдина ђйтњенчђ, аћа шушы курсларны ачу телђген књптђн инде белдереп йљрњчелђр булган. “Уфада књп кенђ мђчетлђрдђ џђм мђдрђсђлђрдђ мондый курслар байтак еллар эшлђп килђ инде, - ди ул. - Ђмма динебез ислам нигезлђре турында књбрђк белергђ, гарђпчђ язуны љйрђнергђ телђњчелђр саны џаман саен артып торды. Шућа књрђ без дђ бу изге эшкђ њз љлешебезне кертергђ карар иттек”.
Ђлеге курсларда йөзгә якын хатын-кыз һәм балалар ислам дине нигезләрен өйрәнде, гарәп телен үзләштерде. Алар арасында тљрле яшьтђге гњзђл затларыбыз бар. Ђле эшлђп йљргђннђре дђ, пенсия яшендђгелђре дђ ќитђрлек. Курсларны алып баручы дин белгече, хаќия Фатыйма Фђтхуллина аларга Ислам дине тарихы, аныћ њзенчђлеклђре, йолалары турында бай мђгълњматлар бирђ. Балаларга дини џђм ђхлакый тђрбия бирњ, халык педагогикасы нигезлђрен дђ тљшендерђ мљгаллимђ ханым. Шул ук вакытта гарђп язуын танырга да љйрђтђ ул.
“Кљз айларына кергђч, курсларыбызга йљрњчелђр сафы тагын да ишђячђк, - ди Фатыйма абыстайю - Әле њк, ќђйге яллардан соћ, безнећ сабакларга йљри башларга телђп язылган яћа гаризалар саны дистђдђн артты”.