Уфадагы “Ихлас” мђчете манараларына нигез салынды

Уфадагы “Ихлас” мђчетендә истәлекле вакыйга булды. Әлеге тантанага дин әһелләре генә түгел, ә сугыш һәм хезмәт ветераннары да чакырылды
(Уфа, 6 май, “Татар-информ”, Фђнис Фђтхуллин). Уфадагы “Ихлас” мђчетендә истәлекле вакыйга булды.
Биредә мәчетнең ике ягында манаралар төзү өчен нигез ташлары салынды. Әлеге тантанага дин әһелләре генә түгел, ә сугыш һәм хезмәт ветераннары да чакырылды. Мәчетнең имам-хатибы Мөхәммәт хәзрәт Галләм әйтүенчә, шулай итеп, 9 май – Җиңү көне бәйрәме алдыннан өлкән яшьтәге ветераннарны да хөрмәтләү максаты куелган.
Моћа кадђр “Ихлас” мђчетенећ манаралары юк иде. Чљнки туксанынчы елларга кадђр бу бина “Луч” исемле кинотеатр сыйфатында файдаланылды. Имам-хатип Мљхђммђт хђзрђт Галлђмнећ тырышлыгы белђн биредђ шактый књп тљзеклђндерњ эшлђре башкарылды џђм менђ унбер ел инде мљэмин мљселманнарныћ яратып йљргђн Ходай йортына ђверелде ул.
Былтыр биредђ мђчетнећ ике ягына 40 ар метрлы ике манара тљзњ љчен тђњге биредәге җир катламнарын тикшерү эшләре башланган иде. Хәзер инде менә манараларны төзи башлау сәгате дә сукты. Имам-хатип Мөхәммәт хәзрәт Галләм бу изге эшкђ багышлап Коръђн аятьлђре укыганнан соћ, дђррђњ ђйтелгђн тђкъбир тавышлары астында биредђ нигез ташлары астына изга Хаҗ сәфәреннән алып кайтылган туфрак салынды.
Манаралар књтђрњ бик књп матди чыгымнар талђп итђ.
“Республика бюджетыннан бу эшкђ акча сорамаска карар иттек, - ди Мљхђммђт хђзрђт Галлђм. - Чљнки хљкњмђт ярдђме белђн бу тљзелешне кем дђ башкара алыр иде. Ђ без халык љчен хезмђт итњче бу Аллаџ йортын халык кљче белђн, игелекле эшкуарларыбыз ярдђме белђн, ике манаралы итђчђкбез”.
Ђлеге катлаулы эшне башкарып чыгу љчен, тљзелеш эшлђрендђ дђ бай тђќрибђле кешенећ булуы шарт. Шуны исђпкђ алып, Багучылар шурасы рђисе итеп татар халкыныћ асыл улы, элекке вице-премьер, хђзер республикадагы зур тљзелеш ширкђте җитәкчеләренең берсе Мићнерђис Мђрван улы Усмановны сайлаганнар иде. Багучылар ђгъзалары арасында татар џђм башкорт эшкуарлары да байтак. Аларныћ күпчелеге әле манараларга нигез ташы салу тантанасына да килгән иде.
Манараларга бисмилла әйтеп нигез ташлары салу чарасында мђчетнећ тирђ-ягын матурлау буенча да эшлекле тђкъдимнђр ђйтелде.