Уфадагы татар ќырчысы яңа тамаша әзерләде

“Яратам сине тормыш” дип аталган яңа тамашасын Җәмил әфәнде шушы көннәрдә Уфада тәкъдим итә
(Уфа, 29 май, “Татар-информ”, Фђнис Фђтхуллин). Башкортстандагы татар ќырчылары арасында ић књренекле талант иялђренећ берсе – Башкортстанныћ һәм Россиянең атказанган, артисты Ќђмил Ђбделмђнов бу кљннђрдђ тормышындагы истђлекле вакыйганы кичерђ.
Үзенең яңа мәдәни программасын әзерләп бетте ул. “Яратам сине тормыш” дип аталган яңа тамашасын Җәмил әфәнде шушы көннәрдә Уфада тәкъдим итә.
Башкортстан дђњлђт опера џђм балет театрыныћ ђйдђњче солисты Ќђмил Ђбделмђнов үзенећ књпкырлы таланты белђн ќыр сђнгатен сљючелђрнећ сљюен књптђн яулады џђм њзенећ талантын елдан-ел шомарта барды. Башкортстанныћ Кырмыскалы районындагы Сарт-Чишмђ исемле татар авылында туып њскђн Ќђмил ќыр-моћ мохитендђ тђрбиялђнђ. Ђнисе татар халык ќырларын бик оста башкарса, абыйлары љздереп тљрле гармуннарда уйный.
Туган авылында урта мђктђпне тђмамлаганнан соћ, Ќђмил туп-туры Уфа дђњлђт сђнгать училищесына укырга килђ. Бђхете була егетнећ – мђшџњр мљгаллимђ, профессор Милђњшђ Мортазина классына алалар аны. Шунда Ќђмилгђ “синећ тавышыћ кљчле дђ, моћлы да, шућа књрђ без сине бары тик опера ќырчысы итеп кенђ књрђбез”, дилђр. Њзе дђ опера ариялђрен башкарырга омтылган сђлђтле егеткђ зур этђргеч була бу сњзлђр.
1992 елда Башкорт дђњлђт опера џђм балет театрына солист итеп эшкђ чакырыла яшь ќырчы. Шунда ук “Нђркђс”, “Салават Юлаев” операларында катнаша џђм њзенећ талантын бар мљмкинлегендђ књрсђтђ ул. Аннан соћ тљп рольлђрне башкарып кић танылу ала Ќ. Ђбделмђнов. 2004 елда “Акмулла” операсында тљп рольне югары џљнђри осталыкта башкарганы љчен, Мифтахетдин Акмулла исемендђге премия бирелђ аћа.
Иќат белђн бергђ њзе дђ яшьлђргђ опера сђнгате серлђрен љйрђтђ танылган ќырчыбыз. Ќђмил Ђбделђхђт улы ун ел сђнгать училищесында укытты, соћгы сигез елда Уфа дђњлђт сђнгать академиясендђ яшьлђрнећ остазы ул.