Башкортстанныћ Октябрьский шђџђрендђ курайда уйнаучылар бђйгесе башлана

Бүген анда Башкортстанның төрле районнарыннан һәм күрше төбәкләрдән курайчыларны кабул итәләр
(Уфа, 28 май, “Татар-информ”, Фђнис Фђтхуллин). Башкортстанныћ књрше Татарстан Республикасы белђн чиктђш Октябрьский шђџђрендђ иртәгә курайда уйнаучыларныћ тљбђкара бђйгесе башлана.
Бүген анда Башкортстанның төрле районнарыннан һәм күрше төбәкләрдән курайчыларны кабул итәләр. Курай бәйгесен ачу тантаналарына БР Мђдђният џђм милли сђясђт министрлыгы вђкиллђре дђ барачак. Ел да оештырылучы бу бђйгедђ быел Башкортстан районнарыннан џђм башка тљбђклђрдђн ќђмгысе йөзгђ якын кеше катнаша.
Курайда уйнаучыларныћ инде традициягђ ђверелгђн бу ярышмасы быел да ике этапта њтђ. Беренче љлештђ бђйгечелђр ике кљй башкарырга тиеш – берсе озын халык кље, икенчесе - кыска чыгыш. Бђйгенећ икенче љлешендђ дђ ике кљй башкарудан тыш, имтихан кебек бђйге дђ була. Анда џђр катнашучы 50 халык кљен белергђ џђм аны башкара алырга тиеш. Нинди кљй булуын бђйгечелђр, имтихандагы кебек њк, билет алганнан соћ гына белђ.
Быелгы курай уйнаучылар бђйгесендђ дђ, џђр елдагыча, татар егетлђре дђ байтак катнаша. Октябрьский шђџђренећ њзендђ дђ соћгы берничђ елда курайда уйнарга љйрђтњ мђктђбе ућышлы эшлђп килђ.
Курай бђйгесенђ йомгаклар 30 майда ясалачак џђм анда ќићњчелђр билгелђнђчђк. Гран-прига лаек булган талант иясенђ ќићел автомобиль ђзерлђнгђн. Гала-концертка њткђн башка сђнгатькђрлђр дђ бњлђксез калмаячак, дип ышандыра бђйгене оештыручылар.