Уфада татар композиторыныћ чираттагы альбомы чыкты

Башкортстанда яшђп иќат итњче яшь татар композиторы џђм автор-башкаручы Мљдђрис Газетдинов шатлыклы мизгеллђрен кичерђ
(Уфа, 28 апрель, “Татар-информ”, Фђнис Фђтхуллин). Башкортстанда яшђп иќат итњче яшь татар композиторы џђм автор-башкаручы Мљдђрис Газетдинов шатлыклы мизгеллђрен кичерђ.
“Моћ” студиясендђ аныћ “Дус-ишләргә, күршеләргә, туган-тумачаларга” дип исемлђнгђн яћа альбомы берьюлы аудикассетада џђм компакт тђлинкђдђ дљнья књрде. Анда талантлы композиторныћ соћгы вакытта язылган 16 љр-яћа ќыры кергђн. Автор язган ќырлар – туган якка, саф мђхђббђткђ, тормышка мђдхия ќырлау.
Мљдђрис Газетдинов бњгенге кљндђ ић популяр яшь композиторларныћ берсе. Башкортстанныћ Илеш районында туып њскђн татар егете ќыр-моћ дљньясына башка љлкђ аша њтеп килђ. Башта ул Уфадагы Аграр университетта белем ала. Кечкенђдђн ќыр-моћнарыбызга тартылган талантлы егет шунда “Мирас” сђнгать тљркемен оештыра. Њзе њк шунда солист та була. Бик књп сђнгать бђйгелђрендђ катнашып ќићеп чыга. 1994 елда “Илеш сандугачы” бђйгесендђ лауреат дђрђќђсен ала. Аннан соң ул “Ягымлы яз-96”, “Туган тел-99”, “Ямбург йолдызлары-2005” бәйгеләрендә җиңү яулый.
Мљдђрис Газетдиновныћ “Књћелем моћнары” дип аталган тђњге аудиоальбомы Казанда дљнья књргђн иде. Аннан соң Уфада аның “Язмышыма рәхмәт” дигән альбомы чыкты.
Яшь композитор ђледђн-ђле матур ќырлары белђн шатландырып тора. Аныћ књп кенђ ќырларын танылган ќырчылар башкаруында ишетђбез. Мисал љчен, М. Газетдинов язган “Сагындым сљйгђнемне” дигђн ќырны Рђсим Низамов, “Ђче, ђче” ќырын Зђйнђп Фђрхетдинова, “Мин ышанам ђле таћнарга”, “Тљнге урам” ќырларын Ђлфинђ Ђзһәмова башкара.