Нефтекама шђџђрендђ татар мђдђнияте кљннђре башланды

Бу чаралар бөек Тукай туган көнгә багышлап уздырыла
(Уфа, 21 апрель, “Татар-информ”, Фђнис Фђтхуллин). Башкортстанныћ Татарстан белђн чиктђш Нефтекама шђџђрендђ татар мәдәнияте һәм шигърияте кљннђре башланып китте.
Байтак мђдђни чараларны њз эченђ алган бу кљннђр Нефтекамада даими оештырыла. Бу чаралар бөек Тукай туган көнгә багышлап уздырыла. Быелгы тантаналар да бик колачлы њтмђкче дип белдерђ аны оештыручылар.
Татар кљннђре шђџђрдђге балалар китапханәсендә башланып китте. Кичәгә шәһәрнең татар теле укытучылары, укучылар, китапханәчеләр, язучылар, шагыйрьләр һәм сәнгать осталары җыелган иде.
Очрашуда шђџђрнећ “Инеш” ђдђби берлђшмђсенећ актив ђгъзалары Наќия Басыйрова, Әдис Зиннәтуллин, Вђкил Билаловлар да чакырылган иде. Берлђшмә вђкиллђре дђ сњз алды џђм њз шигырьлђрен укыды.
Нефтекамада татар кљннђре кысаларында хђзер “Инеш” иќат берлђшмђсе ђгъзалары тагын да берничђ чара оештырачак. Тљрле мђктђплђрдђ, оешмаларда џђм ширкђтлђрдђ ђдђбият сљючелђр белђн очрашулар њткђрђ алар.
Китапханәдә 8нче санлы мәктәпнең татар теле һәм әдәбияты укытучысы Светлана Вәлиева әзерләгән “Еллар аша безгә Тукай дәшә” дип исемләнгән китаплар күргәзмәсе дә зур кызыксыну уятты. Бөек Тукайның иҗатына гашыйк укытучы аның тормыш юлы, иҗаты турында мавыктыргыч итеп сөйләде.
Татар кљннђре чиклђрендђ Нефтекамада сылу татар кызлары бђйгесе дђ њтә. Анда катнашучылар гњзђллектђ генђ тњгел, ђ ућганлыкта џђм тапкырлыкта да кљч сынаша. Ќићњчелђргђ бњлђклђр дђ тапшырыла.
Татар кљннђре кысаларында алдагы кљннђрдђ тагын “Уйна, гармун” сђнгать бђйгесе дђ, књркђм татар гаилђлђре арасында ярышма да оештырылачак. Ђ барлык бђйрђм чараларына ноктаны бљек шагыйребез Габдулла Тукайныћ туган кљненђ багышланган берничђ матур чара куячак.