Башкортстандагы татар авылында шәҗәрә бәйрәме үтте

Бирегә җыелган авылдашларны район хакимияте башлыгы урынбасары Хәниф Мусин һәм Уфаның “Галия” мәдрәсәсе директоры Ильяс хәзрәт котлады
(Уфа, 18 июнь, “Татар-информ”, Фђнис Фђтхуллин). Башкортстанныћ Миякђ районындагы Канбђк исемле татар авылы халкы бу көннәрдә бихисап якташларын кунакка кабул итте.
Биредә күптән әзерлек алып барылган шәҗәрә бәйрәме оештырылды. Бәйрәм чаралары Канбәк авылы мәчете янында бергәләп аятьләр тыңлаудан башланды. Аннан соң бирегә җыелган авылдашларны район хакимияте башлыгы урынбасары Хәниф Мусин һәм Уфаның “Галия” мәдрәсәсе директоры Ильяс хәзрәт котлады.
Канбђк авылы - Башкортстандагы данлыклы татар авылларыныћ берсе. Татар халкына бик књп шљџрђтле шђхеслђрне бирде ул. Алар арасында тљрле џљнђр иялђре – югары ќитђкчелђр, галимнђр, укытучылар, табиблар, иќат кешелђре, артистлар џђм башкалар бар. Талантлы актриса, Россиянећ, Башкортстанныћ џђм Татарстанныћ халык артисткасы Нурия Ирсаеваныћ да шушы авылдан чыгуы турында гына ђйтњ дђ авылныћ чынлап та данлыклы булуына љстђмђ бер дђлил. Бу бәйрәмдә чыгыш ясап, авылдашларын ихлас котлады һәм Канбәкне матурлауга, төзек тотуга керткән тырышлыклары өчен, зур рәхмәтләрен җиткерде ул.
Канбәклеләр үз авылы тарихын яхшы белә һәм, аны башкаларга да таныту өчен, зур эшләр башкара. Канбәк кешелђре њз авылыныћ тарихын џђм аныћ атаклы кешелђрен љйрђнњ љчен зур мљмкинлеклђр алды. Шушы авылдан чыккан ике миллђттђшебез туган тљбђклђре турында берьюлы биш китап язып бастырды.
Китапныћ икесен Канбђк авылында туган Мљќип Имамов язган. Аныћ “Сугышныћ мђрхђмђтсез йљзе” џђм “Теге ерак елларда” дип аталган китаплары шушы авылдан чыккан кешелђрнећ язмышларын бђян итђ. Њзе дђ фронт юлларын кичкђн кеше буларак, ышандырырлык дђлиллђр, матур тел белђн язган ул бу ђсђрлђрен.
Икенче китапныћ авторы да Канбђктђ туып њскђн. Флњр Солтановныћ китаплары “Канбђк авылы тарихы”, “Канбђк шђќђрђлђре” џђм “Канбђк тљбђклђре” дип атала. Аларда шушы танылган авылныћ бай тарихы, аныћ ућган џђм талантлы шђхеслђре турында бай мђгълњматлар урын алган.
Ике автор да њзлђре дђ танылган шђхеслђр. Мљќип Рамазан улы Имамов сугашта катнашкан. Туган якларга кайткач, башта мђктђптђ укуын тђмамлый, аннан соћ Мђскђњ дђњлђт университетына укырга керђ. Аныћ философия факультетын тђмамлый. Туган якка кайткач, Миякђ районы газетасы мљхђррире итеп тђгаенлђнђ. Ђ соћрак Салават шђџђре медицина училищесында уку-укыту бњлеге мљдире итеп эшкђ чакырыла. Шунда кандидатлык диссертациясе яклый, доцент дђрђќђсенђ ирешђ.
Флњр Шђћгђрђй улы Солтанов та билгеле шђхес. Башкортстан авыл хуќалыгы институтыныћ агрономия факультетына укырга кергђн егет, икенче курстан Мђскђњдђге Тимирязев исемендђге авыл хуќалыгы академиясенђ књчђ. Аны тђмамлагач, Миякђ районында озак еллар ике хуќалыкка ќитђкчелек итђ. Шуннан соћ КПССныћ Миякђ районы комитетында ун ел буе икенче секретарь фазыйфаларын башкара. Аннан соћ да башка ќаваплы эшлђрдђ хезмђт итђ ул. Ђ лаеклы ялга чыккач, туган авылы турында китаплар язуга керешђ. Бәйрәмдә чыгыш ясап, китапларын язу тарихын тәфсилләп сөйләде ул.
Шәҗәрә бәйрәме милли бәйрәмебез Сабантуйга да тоташып китте. Анда тырыш эшчәннәр кыйммәтле бүләкләр алды, алар өчен матур җырлар башкарылды. Күптән очраша алмаган авылдашлар рәхәтләнеп аралашты, хатирәләрне яңартты бу көнне.