Башкортстан дђњлђт филармониясе иќат мизгелен ябу тамашасына чакыра

Республиканыћ ић зур концерт оешмасы бњген кич һәм иртәгә њзенећ 70нче иќат мизгелен ябу тантанасын оештыра
(Уфа, 14 май, “Татар-информ”, Фђнис Фђтхуллин). Бњген Башкортстан дђњлђт филармониясендђ зур бђйрђм.
Республиканыћ ић зур концерт оешмасы бњген кич һәм иртәгә њзенећ 70нче иќат мизгелен ябу тантанасын оештыра.
“Яңгырасын яшьлек моңнары” дип исемлђнгђн йомгаклау концертында бик књп татар сђнгатькђрлђре дђ катнаша.
Башкортстан дђњлђт филармониясе директоры Данир Гайнуллин ђйтњенчђ, быелгы иќат сезоны бик ућышлы булган.
“Моћа кадђр эшлђп килгђн алты эстрада коллективыбыз да њз программаларын яћарттылар, - ди ул. - Џђм ић куанычлысы – тамашачы аларны ќылы кабул итте. Артистлар љчен матур костюмнар тегелде, яхшы аранжировкалар ясалды. Быел коллективыбыз тагын да яшђрде, талантлы яшь артистлар белђн тулыланды”.
Юбилей сезоны уңаеннан, Башкортстан дәүләт филармониясе республика шәһәр-районнары, күрше республикалар һәм өлкәләр буйлап иҗат сәфәрләре оештырды. Төрле юбилей кичәләре, әдәби-музыкаль тамашалар да күп булды быел.
Бњген кич њтђчђк иќат мизгелен ябу тамашасы да ђдђби-музыкаль композициядђн гыйбарђт. Ел буе сђхнђне бизђгђн яћа программаларныћ ић шђп чыгышларын књреп џђм тыћлап булачак.
Программада татар ќырчыларыннан Фђдис Ганиев, Лилия Биктимерова, Рамил Хаќиев џђм башкалар њзлђренећ халык арасында яратып кабул ителгђн ќырларын башкарачак.
Ќђйге чорда филармония артистлары, шул исђптђн татар сђнгатькђрлђре дђ иќат сђфђрлђрендђ йљриячђк. Татарстанга, Чилђбе, Ырынбур, Курган љлкђлђренђ, Себер якларына барып, ќыр-моћга сусаган миллђттђшлђребезне милли моћнарыбыз белђн куандырачак алар.