Башкортстан матбугат басмалары уртак проблемаларны тикшерә

Башкортстанда Милли матугат атналыгы башланып китте
(Уфа, 2 июнь, “Татар-информ”, Фђнис Фђтхуллин). Башкортстанда Милли матугат атналыгы башланып китте.
Бу чараны, БР Мәдәният һәм милли сәясәт министрлыгы белән берлектә, Башкортстан хөкүмәте каршындагы Матбугат, нәшрият һәм полиграфия эшләре буенча идарә үткәрә. Әлеге зур һәм әһәмиятле чарага шулай ук милли басамалар редакцияләре, район һәм шәһәрләр хакимиятләренең мәдәният бүлекләре, почта элемтәсе бүлекләре, милли-мәдәни берләшмәләр, сәнгать осталары да җәлеп ителә.
Оештыручылар әле башланып киткән атналык республикадагы милли басмаларны киңрәк танытуга булышлык итәчәк һәм яңа абунәчеләрне җәлеп итәчәк, дигән өмет белдерә.
Атналык барышында бихисап мәдәни чаралар, абунәчеләр белән очрашулар, “түгәрәк өстәл” сөйләшүләре оештыру каралган. Аларда республикадагы матбугат басмалары баш мљхђррирлђре џђм аларныћ урынбасарлары, шулай ук ђйдђњче журналистлары, тђрќемђчелђр белђн берлектђ матбугат љчен ќаваплы рђсми шђхеслђр дђ катнаша.
Атналык вакытында вакытлы матбугат басмаларыныћ эчтђлегенђ генђ тњгел, ђ аларныћ тышкы бизђлешенђ, укучылары белђн элемтђлђренђ џђм башка актауль мђсьђлђлђргђ дђ игътибар юнђлтелђ. Очрашуларда республиканыћ тљп басмалары мљхђррирлђре њзлђре љйрђнгђн џђм тикшергђн темалар буенча докладлар белђн дә чыгыш ясаячак.
Башкортстанныћ Матбугат, нђшрият џђм полиграфия буенча дђњлђт идарђсе башлыгы урынбасары, танылган журналист Фђнил Кодакаев ђйтњенчђ, атналыкта заман журналистикасында кљнњзђк проблемалар, район џђм шђџђрлђр газеталарында жанр тљрлелеге, матбугат битлђрендђ яћа иќтимагый-сђяси терминнар куллану њзенчђлеклђре турында кызыклы фикер алышулар да кљтелђ.
Башкортстанда татар телендә чыгучы “Кызыл таң”, “Өмет” татар газеталары, “Тулпар” һәм “Әллүки” журналлары реадкцияләре дә байтак очрашулар һәм реклама чараларын оештырачак.
Милли матбугат атналыгына 7 июньдә йомгак ясала.