Уфадагы ќыенда “Татнефть” вђкиллђре дђ катнаша

“Газ. Нефть. Технологиялђр-2009” дип аталган халыкара књргђзмђ быел унҗиденче тапкыр њткђрелђ
(Уфа, 26 май, “Татар-информ”, Фђнис Фђтхуллин). Бњген Уфада ел саен оештырылучы Россия нефть џђм газ сђнђгатьчелђренећ Конгрессы џђм аныћ кысаларында зур књргђзмђ њз эшен башлап ќибђрде.
“Газ. Нефть. Технологиялђр-2009” дип аталган халыкара књргђзмђ быел унҗиденче тапкыр њткђрелђ. Аныћ эшендђ Башкортстанныћ Россиянећ џђм чит иллђрнећ 300дђн артык ширкђте вђкиллђре катнаша. Татарстанныћ “Татнефть” ширкђте вђкиллђре дђ килде бу абруйлы књргђзмђгђ. Алар илледђн артык алдынгы техника џђм технологиясен књрсђтђ њз экспозициялђрендђ.
Књргђзмђне ачу тантанасына анда катнашучыларга Башкортстан президенты Мортаза Рђхимов үзенең котлавын күндерде. Бүген күргәзмәгә республиканың югары ќитђкчелђре дђ килә џђм анда куелган техника џђм технологиялђр белђн таныша.
Ђлеге књргђзмђ џђм ќыен барышында пленар утырыш оештыру да, гыйльми-гамђли конференциялђр дђ, “тњгђрђк љстђл”лђр дђ каралган. Пленар утырышта тармакныћ ић кљнњзђк проблемаларын хђл итњ буенча тђкъдимнђрне њз эченђ алучы резолюция кабул ителђчђге мђгълњм. Ул документта, Россия нефть џђм газ сђнђгате њсешенећ хђзерге этабында тармак ширкђтлђрендђ идарђ итњнећ автоматик системаларын кертњгђ, ќитештерњгђ чыгымнарны киметњгђ, хђвефсезлекне тђэмин итњгђ џђм тљбђклђрдђ экология балансын саклап калуга зур игътибар бирелергђ тиеш.
Џђр књргђзмђ – нинди дђ булса тармак белгечлђренећ бергђ ќыелу урыны. Анда алар аралашу белђн генђ чиклђнми, теге яки бу мђсьђлђ буенча њз тђќрибђсен дђ уртаклаша, яћа партнерлар таба, бердђм тырышлык белђн уртак проблемаларны хђл итњ юлларын эзли. Бу ућайдан Уфада њтњче быелгы књргђзмђ дђ бик мљџим чара. Беренчедђн, анда катнашучылар њз хезмђттђшлек даирђсен кићђйтњ максатын куя. Икенчедђн, тљрле тљбђклђрдђн килњчелђр биредђ њз мљмкинлеклђрен башкаларныкы белђн чагыштыра. Љченче сђбђп – тђќрибђ туплау џђм уртаклашу, ђлбђттђ.
Газ џђм нефть сђнђгатьчелђре књргђзмђсе бу атна азагына кадђр дђвам итђчђк.