Соћгы бер атна эчендђ яшелчђ џђм ќилђк-ќимеш бђялђре сизелерлек књтђрелгђн

Башлы суган белђн кђбестђ 5,5-9,3 процентка кыйммђтлђнгђн
(Казан, 23 апрель, “Татар-информ”). Казанныћ кулланучылар базарында шикђр комы, каты џђм йомшак сырлар, кљнбагыш мае,стерильлђштерелгђн сљт арзанаюын дђвам итђ. Узган атнада ђлеге тљр туклану продуктлары тагын 1-1,5 процентка очсызланган. Тары ярмасы бђясе дђ 2,1 процентка арзаная тљшкђн. Ярым ысланган казылык, бодай оны, токмач, пастеризациялђнгђн сљттђ бђялђр тљшњ бик сизелми - њзгђреш 0,1-0,4 процент тирђсе генђ.

Аныћ каравы соћгы бер атна эчендђ яшелчђ џђм ќилђк-ќимеш бђялђре сизелерлек књтђрелгђн. Башлы суган белђн кђбестђ 5,5-9,3 процентка, кишер белђн бђрђћге – 2,4-2,6 процентка кыйммђтлђнгђн. Татарстанстат шулай ук бу чорда атланмайныћ, казылыкныћ, катырылган балыкныћ, майлы эремчекнећ, йомырканыћ 0,4-0,7 процентка кыйммђтлђнђ тљшњен хђбђр итђ.