Казанда дизель ягулыгы бђясе 1,2 процентка тљште

Ђ калган тљрдђге автомобиль ягулыгы бђялђре соћгы бер атнада њзгђреш кичермђгђн
(Казан, 23 апрель, “Татар-информ”). 20 апрельгђ булган мђгълњматларга караганда, Казанда дизель ягулыгы бђясе 1,2 процентка тљшкђн. Ђ калган тљрдђге автомобиль ягулыгы бђялђре њзгђреш кичермђгђн. Татарстанстат хђбђр итњенчђ, соћгы бер атнада Идел буе тљбђклђре башкалалары арасында бары Тњбђн Новгород, Чабаксар, Йошкар-Ола, Ижевски, Пенза џђм Пермьдђ барлык тљр бензин џђм дизель ягулыгы бђясе арзанайган.

Бђялђр тљшњгђ дђ карамастан, 13 апрельдђн 20 сенђ кадђрге чорда ић кыйммђтле А-76 лы бензин џаман да Удмуртия башкаласында књзђтелгђн. Ижевскида аныћ 1 литры љчен 16 сум 16 тиен сорыйлар. Моћа кадђр Ижевски АИ-93,92 ле бензинныћ уртача бђясе ић югары булган шђџђр булып саналса, узган атнада аныћ урынын Пермь алган. Биредђ бу тљр ягулыкныћ 1 литры 18 сум 35 тиен. 21 сум 31 тиен торган кыйммђтле АИ-95 ле бензин –Тњбђн Новгородта, югары бђяле дизель ягулыгы (19 сум 56 тиен) - Оренбургта теркђлгђн.

Ульяновски џаман да А-76 бензинына ић тњбђн хак куелган урын. Дљрес, соћгы бер атнада аныћ бђясе 3 тиенгђ књтђрелђ тљшкђн (литры 14 сум 03 тиен.) Ић арзанлы дизель ягулыгы (16 сум 65 тиен) да биредђ теркђлгђн. Идел буенда ић арзанлы АИ-93,92 ле џђм АИ-95 ле бензиннар -Татарстан мђркђзендђ. Аларныћ бер литры бездђ 15 сум 1 тиен џђм 18 сум 46 тиен тора.