Бњген Казанда “Туризм индустриясе” књргђзмђсе ачыла

Аны “Кунакчыллык индустриясе” књргђзмђсе тулыландыра
(Казан, 15 апрель, “Татар-информ”). “Казан ярминкђсе” берничђ кљнгђ туризм њзђгенђ ђйлђнђчђк. Бњген биредђ традицион “Туризм индустриясе” махсуслаштырылган књргђзмђсе эшли башлый. “Ќђйне хђзердђн њк башла!” дигђн девиз белђн 17 апрельгђ кадђр эшлђячђк бу чараны ТР Яшьлђр эшлђре, спорт џђм туризм министрлыгы «Казан ярминкђсе» ААЌ, Казан шђџђре мэриясе џђм ТР Туристлык агентлыклары ассоциациясе белђн берлектђ быел 12 нче тапкыр оештыра.
Яз алдагы туристлык сезонына хезмђттђшлђр эзлђњ, туристлык агентлыклары џђм операторлар љчен яћа туристлык продуктларын, бђялђр сђясђтен формалаштыру чоры. Казан књргђзмђсе ђнђ шул максатларга хезмђт итђ.
Ел саен уздырылучы ђлеге књргђзмђ туристлык бизнесы белђн шљгыльлђнњчелђрдђ дђ, књргђзмђне карарга килњчелђрдђ дђ зур кызыксыну уята, ди оештыручылар. “Туризм индустриясе” Россия, чит иллђрнећ 100 дђн артык компаниясен, туризм белђн идарђ буенча федераль, тљбђк органнарын њз мђйданына ќыя. Аныћ ђџђмияте Россия тљбђклђрендђге мђдђни-тарихи, туристлык инфраструктурасыныћ њсеш мљмкинлеклђрен књрсђтњ ягыннан да зур. Быел катнашырга телђк белдергђн компаниялђрнећ књпчелеге эчке туризм џђм читтђн кергђн туристларныћ ялын оештыру буенча махсуслашкан. Шул ук вакытта, ялларын чит иллђрдђ уздырырга телђњчелђр, танып белњ џђм экзотик турларга љстенлек бирњчелђр мђнфђгатьлђре дђ исђпкђ алына, дип хђбђр иттелђр “Казан ярминкђсе”ннђн.
Књргђзмђдђ туристлык компаниялђре белђн бергђ туристлык индустриясенећ актив катнашучылары булган кунакханђлђр, рестораннар, шифаханђлђр, авиакомпаниялђр, иминият компаниялђре, тел љйрђнњ мђктђплђре дђ катнаша. Быел да оештыручылар књргђзмђне эшлекле џђм књћел ачу программаларына бай булачак дип вђгъдђ итђ. 15-17 апрель кљннђрендђ «Казан ярминкђсе»ндђ 22 экспозиция эшлђячђк. Аларда круизлар, эшлекле, пляжда ял итњ, савыктыру туризмы, актив џђм маќаралы сђяхђтлђр, балалар ялын оештыру, шифаханђ, пансионатлар, туризмдагы мђгълњмат технологиялђре, тљбђк туристлык оешмалары, бу љлкђ љчен белгечлђр ђзерлђњче уку йортлары џ.б. хакында тулы мђгълњмат бирелђ. Эшлекле программага килгђндђ, Туризм буенча Бљтенроссия Координация советыныћ “Россия тљбђклђре- Мђскђњ килешње” дигђн утырышы шуныћ ић зурысы булачак. Шулай ук программага туристлык компаниялђрен презентациялђњ, шоу-программалар, юлламалар џђм бњлђклђр уйнату белђн бђйле чаралар кертелгђн.


“Туризм индустриясен” бу кљннђрдђ шул ук мђйданда эшлђячђк “Кунакчыллык индустриясе” књргђзмђсе тулыландыра.